ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިހްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

7 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
7 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
Maldives' Ambassador to China pays Courtesy Call on Vice President.
07 August 2019, Press Release