ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

30 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
30 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
President meets Baa Atoll Councilors
30 July 2019, Press Release