ފޮޓޯ އަލްބަމް

2018 ވަނަ އަހަރުގެ މަތީ ޡާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާ އިމްތިޙާނުތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު 10 ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ

9 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުފަންވާ ދަރިވަރުންނަކީ ޞައްޙަ ޢަޤީދާގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތުވެފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ، ސަރުކާރުގެ މުހިންމު ސިޔާސަތެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
9 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
President congratulates 2018 A'level high-achievers
09 July 2019, Press Release