Photo Album

Awarding Ceremony for Top 10 A'level Students of 2018

09 July 2019

Related Articles

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުފަންވާ ދަރިވަރުންނަކީ ޞައްޙަ ޢަޤީދާގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތުވެފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ، ސަރުކާރުގެ މުހިންމު ސިޔާސަތެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
9 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
President congratulates 2018 A'level high-achievers
09 July 2019, Press Release