ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ 'ފެހި ދުވުން' ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

6 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކަލާފާނު ސްކޫލުން ބޭއްވި 'ފެހިދުވުން' ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
6 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
First Lady participates in the closing ceremony of Kalaafaanu School ‘Green Run’
06 July 2019, Press Release