ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ނެޝަނަލް ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

26 ޖޫން 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނެޝަނަލް ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
26 ޖޫން 2019, ޚަބަރު
Vice President visits National Thalassemia Center
26 June 2019, Press Release