ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

8 ޖޫން 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President pays a courtesy call on the Indian Prime Minister
08 June 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
8 ޖޫން 2019, ޚަބަރު