ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ގުޅިގެން ބާއްވަވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

8 ޖޫން 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
8 ޖޫން 2019, ޚަބަރު
President Solih and Prime Minister Modi delivers joint press statement at the President’s Office
08 June 2019, Press Release