ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ސައިރިކް ކޮލެގުޖެ 2018 ވަނަ އަހަރު ގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޙަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

4 މޭ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President calls upon the graduates to utilize their education and skills for the benefit of the nation
04 May 2019, Press Release
ދަސްވެނީންނަށް ލިބުނު ޢިލްމާއި ހުނަރުގެ ބޭނުން އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ހިފުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
4 މޭ 2019, ޚަބަރު