Photo Album

Vice President attends the 2018 convocation ceremony of Cyrx College

04 May 2019

Related Articles

Vice President calls upon the graduates to utilize their education and skills for the benefit of the nation
04 May 2019, Press Release
ދަސްވެނީންނަށް ލިބުނު ޢިލްމާއި ހުނަރުގެ ބޭނުން އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ހިފުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
4 މޭ 2019, ޚަބަރު