ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އދ. މާމިގިލި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއއްވުން

10 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އދ. މާމިގިލި ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
President Solih meets the Members of Maamigili Island Council
10 April 2019, Press Release