ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، މާފުށީ ޖަލުގައި "އުރީދޫ ސްމާޓް ކެމްޕަސް" އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުން

24 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އޮންނަންޖެހޭނެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު
24 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު
Every citizen should have equal chances to participate in nation Development-Vice President
24 March 2019, Press Release