Photo Album

Vice President launches Ooredoo Smart Campus at Maafushi Prison

24 March 2019

Related Articles

ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އޮންނަންޖެހޭނެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު
24 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު
Every citizen should have equal chances to participate in nation Development-Vice President
24 March 2019, Press Release