ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން

13 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
13 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު
President Solih meets with the members of Mahibadhoo Island Council
13 March 2019, Press Release