ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޤާޟާއީ އަހަރު 2019 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްޠިތާހުކޮށްދެއްވުން

18 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރެއްގެވެސް އެންމެ އިސް އަމާޒަށް ހެއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
18 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
President calls upon the judiciary to put forth people’s rights
18 February 2019, Press Release