Photo Album

President Solih attends the opening of Judicial Year 2019

18 February 2019

Related Articles

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެ ފަނޑިޔާރެއްގެވެސް އެންމެ އިސް އަމާޒަށް ހެއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
18 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
President calls upon the judiciary to put forth people’s rights
18 February 2019, Press Release