ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކިންގ ސަލްމާން މިސްކިތަށާއި މާވެޔޮ މިސްކިތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން

13 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކިންގ ސަލްމާން މިސްކިތަށާއި މާވެޔޮ މިސްކިތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޒިޔާރާތްކުރައްވައިފި
13 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
Vice President Visits King Salman Mosque and Maaveyo Mosque
13 February 2019, Press Release