ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، ކިންގ ސަލްމާން މިސްކިތަށާއި މާވެޔޮ މިސްކިތަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެތަންނުގެ ހާލަތު ބައްލަވައިލައްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މި ޒިޔާރަތުގައި އެމިސްކިތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާ މިންވަރު ބައްލަވައިލައްވައި، އެ ދެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރިޔަށްގެންދިޔުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވައިފައިވެއެވެ.