Photo Album

Vice President Visits King Salman Mosque and Maaveyo Mosque

13 February 2019

Related Articles

ކިންގ ސަލްމާން މިސްކިތަށާއި މާވެޔޮ މިސްކިތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޒިޔާރާތްކުރައްވައިފި
13 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
Vice President Visits King Salman Mosque and Maaveyo Mosque
13 February 2019, Press Release