ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ޓު ކޮރަޕްޝަން ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުން

12 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާ ފުހެލައި، ޤައުމު އިޞްލާޙްކޮށް، ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރެވޭނީ އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
12 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
Everybody’s contribution is needed to fight against corruption – President Solih
12 February 2019, Press Release