Photo Album

President Solih inaugurates of the Zero Tolerance to Corruption Campaign

12 February 2019

Related Articles

ރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާ ފުހެލައި، ޤައުމު އިޞްލާޙްކޮށް، ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރެވޭނީ އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
12 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
Everybody’s contribution is needed to fight against corruption – President Solih
12 February 2019, Press Release