ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ޖަޕާނު އެމްބަސީގެ ޑެޕިޔުޓީ ހެޑް އޮފް މިޝަންއާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުން

23 ފެބުރުވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ޖަޕާނު އެމްބަސީގެ ޑެޕިޔުޓީ ހެޑް އޮފް މިޝަންއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President Meets with Deputy Head of Mission at the Japanese Embassy
23 February 2012, Press Release