ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޓަރ ޕާލަމެންޓްރީ ޔޫނިއަންގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރޮގްރާމްސްއާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުން

23 ފެބުރުވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޓަރ ޕާލަމެންޓްރީ ޔޫނިއަންގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރޮގްރާމްސްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President meets IPU Director of Programmes
23 February 2012, Press Release