ފޮޓޯ އަލްބަމް

އީރާންގެ އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

18 ޑިސެންބަރު 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިސްލާމިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް އީރާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
18 ޑިސެންބަރު 2011, ޚަބަރު
New Ambassador of the Islamic Republic of Iran Presents Credentials to the President
18 December 2011, Press Release