ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހުނަރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިންގަވާ އިލެކްޓްރީޝަން ކޯސް އިފްތާޙްކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

28 ސެޕްޓެންބަރު 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ވަކި ސިޔާސީ ވިސްނުމަކަށް ނުބަލައި، ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށާއި، އަތޮޅުގެ ކުރިއެރުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލަށް އެންމެން އެކީގައި ނުކުމެ މަސައްކަތްކުރަންވެއްޖެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ސެޕްޓެންބަރު 2011, ޚަބަރު
President calls for Nonpartisan Unity in Work towards Development
28 September 2011, Press Release