ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމަހޫރިއްޔާ ސީޝެލްސްއިން އަނބުރާ ވަޑައިގަތުން.

8 އޮގަސްޓް 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން، ސީޝެލްސަށް ގޮސް، އެތާނގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން ދަސްކޮށްދީ، އެ ހުނަރު ތަޢާރުފް ކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
8 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު
“Maldives and Seychelles Seek to Enhance Maritime Cooperation”, says President Nasheed
08 August 2011, Press Release