ފޮޓޯ އަލްބަމް

8 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

5 އޮގަސްޓް 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާކަމީ، ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށާއި، ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގެ އެއްބާރުލުމަށް އެމަނިކުފާނު ދެއްވާ އަހަންމިއްޔަތުގެ ރަމްޒެއް ކަމުގައި ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
6 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު
President Nasheed’s Presence at the Opening of Indian Ocean Island Games is a Testimony to the Importance we attach to our Relations and to Solidarity in our Region – Seychellois President
06 August 2011, Press Release