ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސީޝެލްސްގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސަސްއާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

5 އޮގަސްޓް 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ސީޝެލްސްގެ ތިން ވަޒީރަކު މިއަދު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
5 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު
Seychellois Government Officials call on President Nasheed
05 August 2011, Press Release