ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ ކޯސްޓް ގާރޑް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލާއި، މެރީން ކޯރ ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައު

4 މޭ 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް.ގެ ކޯސްޓް ގާރޑް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލާއި، މެރީން ކޯރ ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
4 މޭ 2011, ޚަބަރު
President Inaugurates MNDF Coast Guard Training School and Marine Corps Training School
04 May 2011, Press Release