1.  ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް، ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރުމަށްކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި، ކުށްކުރުން މަދުކުރުމާއި އާންމުންގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، މުދަލާއި ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ފުލުހުންކުރާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާގޮތް ބެލެހެއްޓުން.

2.   ދިވެހިންގެ މެދުގައި ޤައުމީ އަދި ވަޠަނީ ރޫޙު އާލާކޮށް، ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގެ ސިފަތައް ލިބިފައިވާ ދިވެހިވަންތަ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

3.       ސިޔާސީ ވިސްނުމާއި ފިކުރުގެ ބޭރުން ދިވެހި މުޖުމަތަޢުގައި ކަންކަމާމެދު ޚިޔާލުފާޅުކޮށް މަޝްވަރާކުރާނެ މާހައުލެއް އުފެއްދުން.

4.   ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުކަމާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ޖަމާޢަތުގެ ތަރައްޤީގައި ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުން ބިނާކުރުން.

5.   ޤައުމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށް، ޤައުމީ އިޙްތިފާލުތައް ބޭއްވުން.

6.       ކުށްވެރިން ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި، ކަމާބެހޭ ފާރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުން.

7.    ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/1 (ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި، ކަމާބެހޭ ފާރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން.

8.       ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/13 (އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި، ކަމާބެހޭ ފާރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެ ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން.

9.       ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި ވިލަރެސްކުރުން.

10.   ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 71 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ދޭ ޚިދްމަތްތައް އިދާރީ ދާއިރާތަކުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

11.   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ތަރައްޤީއާއި، އިދާރީކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބަލައި، ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

12.   ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާބެހޭ އުސޫލު ކަނޑައަޅައި، އެ އުސޫލާއެއްގޮތަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީ، އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން.

13.   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރިންޓް މީޑިއާއާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި، އެދާއިރާތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

14.   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރިންޓް މީޑިއާއާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން.

15.   ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިންނާއި ލިޔުންތެރިން ދަފްތަރުކޮށް، އެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުން.

16.   މީޑިއާގެ ރޮނގުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަޙުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވާންޖެހޭ ފެސްޓިވަލްތަކާއި، ފެއަރތަކާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ އެއްވުންތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.

17.   މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.

18.   އާންމުކޮށް އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން.

19.   ކާނިވަލް، ފަންފެއަރފަދަ ތަންތަން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން.

20.   އަޚްލާޤީގޮތުން މަނާ ލަވަޖެހުމާއި، އެފަދަ ލަވަކިއުން މަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން.

21.   މީހެއްގެ އެއްޗަކުން ނުވަތަ ބައެއްގެ އެއްޗަކުން އަނެކަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ތުރާވާނަމަ އެކަމެއް ފިލުވައި ދިނުމާއި އާންމު އުނދަގުލުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން.

22.   މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ތިރީގައިމިވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ދަށުންނެވެ.

1.      މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

2.      ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތައް

1.      ޤައުމުގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް، ސުލްހަމަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރުން.

2.      ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ މަސްތުވާތަކެތި ދެނެގަނެ އެތެރެވާ ދޮރުތައް ބަންދުކޮށް އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތައް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ތަންފީޒުކުރުން.

3.      ޢާންމުންނަށް ދިމާވާ އުދަނގޫތަކުން އެމީހުން ރައްކާތެރިކޮށްދީ، އަމާންކަމާއެކު ދިރިއުޅެވޭނޭ މުޖުތަމަޢެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރުން.

4.      ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ބަނދަރުތަކަށް އަރާ ފައިބާ މީހުންނާއި، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ބަނދަރުތަކަށް ވަދެނުކުމެވާ މީހުންނާއި، އެތަންތަނަށް ވެއްދޭ ތަކެއްޗާއި، ނެރެވޭ ތަކެތި ބެލުމުގައި ޤާނޫނުގައި މަނާކަމަށްބުނާ އެއްޗެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް، ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމާއި، މިފަދަ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ކުރިން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ސަލާމަތާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.

5.      ރައްޔިތުންނަށް މުދަލާއި ފައިސާގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަޤީންކޮށްދިނުން.

6.      އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

7.      ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްކުރާ ކަންތައްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް ޤާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

8.      މަގުމަތީގެ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް ބެލެހެއްޓުމާއި، މަގުމަތީގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމަށާއި، ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުމަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަށް ހުންނަތަކެތި ނެގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން.

9.      ކުށްކުރުން މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

10. މުޖުތަމަޢުގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، މުޖުތަމަޢުގެ އެކިފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް

1.      ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުން.

2.      ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ޝަރުޢީ މަރުހަލާއިން ބޭރުން އެފަދަ ކުދިންނަށް ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ޑައިވާރޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވައިލައި ހިންގުން.

3.      ކުށްކުރާ ކުދިންގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢިން އެކަހެރި ކުރަންޖެހޭ ކުދިންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި، މިފަދަ ކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކޮށް، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

4.      ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި، ކަމާބެހޭ ޑޭޓާބޭސްއެއް ޤާއިމުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން.

5.      މުޖުތަމަޢުގައި ކުޑަކުދިން ކުށްކުރުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާތައްކުރުމާއި، އެ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ ހިއްސާކުރުން.

6.      ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާބެހޭ ގޮތުންނާއި، ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންނާބެހޭ އެކިއެކި ދިރާސާތައް ކުރުން.

7.      ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާބެހޭ ގޮތުންނާއި، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

8.      ކުށްކުރާ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމުގެ ގޮތުން، ކޮމިޔުނިޓީ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވައިލައި ހިންގުން.

9.      ކުޑަކުދިންގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގުމާއި، ކުށްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުވުމުން ދުރުހެލި ކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

10. ކުށްކުރުމުން ކުޑަކުދިން ދުރުހެލިކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމާއި، އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަށް ކުރާ އަސަރުތައް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، ވަޒަންކުރުމާއި، އެފަދަ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ފަރާތަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުން.

11. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ކަމާބެހޭ ދާއިރާތައް އަހުލުވެރިކުރުން.

12. ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ޙާލަތާމެދު މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

13. ތަޙުޤީގު ބަންދާއި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބަންދުގައި ތިބޭ ކުދިން މޮނިޓަރކުރުން.

14. ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން.

15. ކޯޓުން ޙުކުމްކުރާ ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރާ ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީއާއި، އިރުޝާދު ދިނުން.

16. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި، ޒިންމާތަކާއި އަދި ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދުތަކަށް ކުޑަކުދިން ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

17. ހަރުދަނާ މައިންބަފައިންނަށް ވުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ބެލެވެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުން.

18. ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެކަހެރިކުރާ ކުދިންނާއި، އަޚްލާޤީ މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކުރާ ކުދިންނާއި، ކުށްކުރާ ކުދިންނާއި، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ރިހެބިލިޓޭޝަނާއި، ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނާއި ތަރުބިއްޔަތު ދިނުން.