1.      މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި، ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަން (ފޮރެސްޓްރީ، ޕޯލްޓްރީ، އެނިމަލް ހަސްބަންޑްރީ) ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގެމަތިން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން.

2.       މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި، ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި، އެކަންކަން ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތްތައް ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

3.      މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި، ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގެމަތިން ތަރައްޤީކުރުމަށާއި، މި ދާއިރާތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަކުގެ ދެލިކޮޕީ އެކުލަވައިލުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ ލަފާ ދިނުން.

4.      މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި، ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ހަދައި ހިންގުން.

5.      މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި، ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރެވޭފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުން.

6.      މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޭހާއި ކެމިކަލްތައް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

7.      މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި، ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އުފައްދާ ތަކެތި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި އުފައްދަމުން ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ގޮތްތައް ހޯދައި ތަޢާރުފުކުރުން.

8.      މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި މެރިކަލްޗަރގެ ސިނާޢަތާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ، ފަންނީ އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

9.      މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި، ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ހިމަނައި ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

10. މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި، ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމުކުރުމުގެ ކަންކަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ކުރުން.

11. މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި، ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމާއި، ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން އެ ދާއިރާތަކާބެހޭގޮތުން މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުން.

12. މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި، ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މުއްސަނދިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަސްވެރި އަދި ދަނޑުވެރި މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން.

13. މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި، ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ކަމާބެހޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި މުޢާހަދާތަކުގައި ބައިވެރިވެ، އެ އެއްބަސްވުންތަކާއި އެ މުޢާހަދާތައް ތަންފީޒުކުރުން.

14. ރާއްޖޭގެ ކަނޑާއި، ކަނޑު އަޑީގެ ބިންގަޑާއި ހިކިފަސްބިމާއި، ބިމުއަޑީގެ ތަޙުލީލުތައްކޮށް ދިރާސާކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނެ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ކަނޑައަޅައި އެ ގަވާއިދުތައް ހިންގުން.

15. ރާއްޖޭގެ މާހައުލުގައި ހިމެނޭ ދިރޭ ތަކެތީގެ ތަޙުލީލުތަކާއި ދިރާސާތައްކުރުމަށް ހުއްދަދިނުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހަދައި، އެފަދަ ތަޙުލީލުތަކާއި ދިރާސާތައްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

16. ކަނޑުގައި ހިމެނޭ ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ނަމޫނާ ނަގައި، އެއްކޮށް، ކެޓަލޮގުކޮށް، ރިފަރެންސް ކަލެކްޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުން.

17. މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބިގަތުމަށްޓަކައި، މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މާހައުލާގުޅޭ ތަޙްލީލުތައްކުރުން.

18. މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި، ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބާއި، އެކަންކަމާ ގުޅޭ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ދިރާސާކޮށް، ޝާއިޢުކުރުން.

19. މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި، ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި، މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ހިންގައި ބެލެއްހެއްޓުން.

20. މަސްވެރިކަމާއި، މެރިކަލްޗަރއާއި، ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

21. ދަނޑުހެއްދުމުގެ މަސައްކަތަށް ފަސްގަނޑާއި، ފެނުގެ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، އެކަންކަން ހިންގުމާއި، ކަމާގުޅޭ ތަޙްލީލުތައް ކުރުން.

22. ދަނޑުވެރިކަމާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާކުރުމާއި، އެފަދަ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުން.

23. ރާއްޖޭގައި ގަސްގަހާ ގެއްސާއި، މަސްމަހާ މެއްސާއި އެހެނިހެން ޖަނަވާރާބެހޭ ކަރަންޓީނުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން.

24. ރާއްޖޭގެ ފަރު، ފަޅު، ހާ، ތިލަ އަދި ގިރިފަދަ ތަންތަން ކުއްޔަށްދިނުން.

25. ރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށްދިނުމާއި، ވަރުވާއަށް ލިޔެދިނުން.

26. މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

        މެރީން ރިސަރޗް ސެންޓަރ ހިނގަމުންދާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރީން ރިސޯސަސް، އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަށުންނެވެ.

މެރީން ރިސަރޗް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް

1.      މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާގުޅޭ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ލަފައާއި މަޝްވަރާދިނުން.

2.      ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި މެރިކަލްޗަރއާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބައިލޮޖިކަލް އަދި އިކޮލޮޖިކަލް ދިރާސާކޮށް، މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ ހާމަކުރުން.

3.      ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.

4.      ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ނަމޫނާ ނަގައި އެތަކެތި ދެނެގަނެ، ކެޓަލޮގްކޮށް، އެތަކެތި ބެލެހެއްޓުން.

5.      ރާއްޖެއިން މަދުވަމުންދާ ކަނޑުގެ ބާވަތްތައް ދެނެގަނެ، ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތާއި ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުން.

6. މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ އެހެނިހެން މުއްސަނދިކަމާގުޅޭ ތަޙުލީލުތައްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި، ކަނޑުގެ ވެއްޓާގުޅޭ ތަޙުލީލުތައްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފައާއި، މަޝްވަރާދިނުން.