1.        ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ޤައުމީ ތަޞައްވުރު އެކުލަވާލައި، އެކަމާގުޅޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ހިންގުން.

2.        ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކާއި ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި، އެ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން.

3.        ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވައިލައި ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަންނީ ލަފާ ދިނުން.

4.        ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއާއި، ބޭރުދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރުން ދިވެހިންނަށް ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

5.        ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން.

6.        ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން ކަނޑުގެ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާފަދަ ކަންކަން ވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އެންމެހައިކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.

7.        ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރެވޭފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

8.        ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރުން.

9.        ރާއްޖެއާއި ދޭދޭ ޤައުމުތަކާއެކު ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން ގުޅާލުމުގެ ގޮތުން އެއްބަސްވާންޖެހޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ދިވެހި ސަރުކާރު ތަމްސީލްކުރުމާއި، އެފަދަ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުން.

10.    އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން އެކި ޤައުމުތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، އެހީދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމާއި، އެފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަން ހޯދުމާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.

11.    ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި، ކަނޑާއި، މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގައި ދިމާވާ ހާދިސާތަކުގެ އަލީގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައްގެނައުމާއި، އެފަދަ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން.

12.    ރާއްޖޭގައި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު ބަނުމާއި، މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން.

13.    ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ޝިޕިންގ އިންޑަސްޓްރީ ތަރައްޤީކޮށް، ކުރިއެރުވުމާގުޅޭ ކަންކަން ކުރުން.

14.    މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ތިރީގައިމިވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުގެ ދަށުންނެވެ.

1.        ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް

2.        މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ މަސައްކަތްތައް

1.        ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ހިންގާ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުން.

2.        ސަރުކާރުން ހިންގާ ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައި ދޭންޖެހޭ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން.

3.        ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައި، ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންވާ މުވާޞަލާތާއި، ނިޔަމިކަމާބެހޭ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން.

4.        ރާއްޖޭގައި އެއަރޕޯޓްތައް ހިންގުމުގެ މިންގަނޑުތައް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ކަނޑައަޅައި، އެއަރޕޯޓްތައް ހިންގަމުންގެންދަނީ އެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތައްތޯ ބެލުން.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/3 (މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

1.        އެއްގަމާއި، ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ ސިޔާސަތުތައް ވިލަރެސްކޮށް، އެފަދަ ސިޔާސަތުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

2.        އެއްގަމާއި، ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ގޮތުން ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން.

3.        އެއްގަމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ގޮތުން ދޫކުރަންޖެހޭ ލައިސަންސްތައް ދޫކުރުން.

4.        އެއްގަމާއި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، އުޅަނދުފަހަރާބެހޭ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި، އުޅަނދުފަހަރުގައި ފަޅުވެރިން ތިބެންޖެހޭ ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން.

5.        އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަހުނު ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ރަހުނާބެހޭ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުން.

6.        މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގައިއުޅުމާއި މަގުމަތީގައި އިންޖީނުލީ އެއްޗެއްސާއި އިންޖީނުނުލާއެއްޗެހި ދުއްވުމުގެ ކަންކަން ކަމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

7.        ޢާންމުންގެ އަތުން ފީނަގައިގެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

8.        އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަށް ދޭންޖެހޭ ރޯޑްވާރދިނަސް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމާއި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ދޭންޖެހޭ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓާއި ސްޓެޓިއުޓަރީ ސެޓްފިކެޓް ދިނުމާއި، މިކަންކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.

9.        އެއްގަމާއި، ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތްތައް އިމްތިޙާނުކުރުމާއި، އެފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ލައިސަންސް ދިނުން.

10.    އާގުބޯޓްފަހަރުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ދިވެހިންނަށް ދޭންޖެހޭ "ސެޓްފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕީޓެންސީ" އާއި "ކޮންޓިނުއަސް ޑިސްޗާރޖް ސެޓްފިކެޓް" ދޫކުރުމާއި، މިފަދަ ސެޓްފިކެޓްތަކާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

11.    އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި، އެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ހުންނަންޖެހޭ އާލާތްތަކާއި ސާމާނުތައް އިންސްޕެކްޓްކޮށް ސާރވޭކުރުމާއި، އުޅަނދުފަހަރުން ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ކެޓަގަރީތައް ކަނޑައެޅުން.

12.    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ޕޯރޓްސްޓޭޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓައި ވިލަރެސްކުރުން.

13.    ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުގައި ޕައިލޮޓޭޖްގެ ޚިދުމަތާއި، ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަންގެ ޚިދުމަތްދިނުމާއި، ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މެރީން ސަރވިސްގެ ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރުން.

14.    ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ހިންގާ ކަނޑާއި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަންތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިވުމާއި، އެކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.

15.    ރާއްޖޭގައި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ބަންނަ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ މާވަޑިކަން ޤަބޫލުކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ބެލެހެއްޓުން.

16.    އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ދިމާވާ އެކިއެކި ހާދިސާތަކާއި އެކްސިޑެންޓްތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި، އެފަދަ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނުމާއި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

17.    އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންވާ ޓްރެފިކް ލައިޓާއި، ނެވިގޭޝަން ލައިޓާއި، ބޮއި އަދި މިނޫންވެސް ނެވިގޭޝަން އެއިޑްތައް ޤާއިމުކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެތަކެތި ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ރާވައި، އެކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.

18.    އެއްގަމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ކޮމިޝަންތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔަތަކާއި، ޔޫނިއަންތަކާއި އަދި ކޮމިޓީތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރުމާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޙަރަކާތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވިލަރެސްކުރުން.

19.    އޮތޯރިޓީގެ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި،  ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި، އެފަދަ ކަންކަމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން.

20.    އެއްގަމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގެ ހޯދުންތަކާއި، ދިރާސާތަކާއި، ތަޙުޤީގުތަކާއި، ތަފާސްހިސާބުތައް އެއްކުރުމާއި، މިކަންކަމާގުޅިގެން އެކުލަވައިލަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވައިލައި ޝާއިޢުކުރުން.

21.    އެއްގަމާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިންދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.

22.    ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކާއި، ޕޯރޓް ފެސިލިޓީތަކާބެހޭ ކަންކަން ހިންގުން.

23.    ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/3 ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެހެން ޤާނޫނަކުން މިނިސްޓްރީން ކުރަން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުން.

24. ޢާންމު ގޮތެއްގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/3 ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އަދި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ، ނުވަތަ އެކަމަށް މަގުފަހިކުރާ ނުވަތަ އެކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.