1.  ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމާއި، ވަޒަންކުރުމާއި، ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކުން ކަނޑައަޅާ އަދި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާ އެއްދިމާލަކަށް މިސްރާބުކުރުމަށް އެ ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.

2.      ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި އިސްކަންދޭ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުން.

3.      ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހޯދުން.

4.      ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ބޭރުގެ އެހީ ބޭނުންވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޕައިޕްލައިން އެކުލަވާލުމާއި، ބޭރުގެ އެހީގެ ފުރުސަތުތައް ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކަށް ލަފަޔާ މަޝްވަރާ ދިނުން.

5.      ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އެކުލަވައިލުމާއި، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވައިލުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާއާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

6.      ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއާއި "ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް" އާއި ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމާއި، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް އެހީތެރިވުން.

7.      އ.ދ. އާއި ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާނެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި، ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން.

8.      ޤައުމީ ތަރައްޤީގައި އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ހިންގުން.

9.   އ.ދ. އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް (ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސް) އާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ ދައުރު އަދާކުރުމާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުމާއި، މި މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމާއި، މި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވަމުންދާ މިންވަރު ބަލައި، ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓްކުރުން.

10. ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދީ ސްޕޭޝަލް ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، އާބާދީ ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުން.

11. އަރބަން ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިމެނޭ އަރބަން އޭރިޔާތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދު ނުވަތަ ރަށްރަށް ހިމެނޭގޮތަށް، އަރބަން ސަރަޙައްދުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ހަދައި، މައިގަނޑު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަކާއި ޚިދުމަތްތައް އިންޓަގްރޭޓް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް އެކުލަވާލުން.

12. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ބިނާވެށި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން އެކުލައިލުމުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭންތައް އެޕްރޫވްކުރުމާއި،  މި ޕްލޭނާގުޅޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލްތައް ހަދައި، ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލުން.

13. މިހާރު އާބާދުކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށާއި އަލަށް އާބާދުވަމުންދާ ރަށްރަށުގެ ބިނާވެށީގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، އަރބަން ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި، މި ޕްލޭންގެ ދަށުން ހާސިލުކުރަންބޭނުންވާ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުވޭތޯ ބެލުމާއި، ރީޑިވެލޮޕްކުރެވޭ ސަރަޙައްދުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅުން.

14. އަރބަން ސެންޓަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރކޮށް، އަރބަން ސަރަހައްދުތަކުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުވޭތޯ ބެލުން.

15. ތަރައްޤީގެ މަސްރަހަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން އަރބަން ސެންޓަރުތަކުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރ ޕްލޭންތައް މުރާޖަޢާކޮށް، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި މާސްޓަރ ޕްލޭންތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން.

16. ރާއްޖޭގެ ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި މުޅި ރާއްޖޭގެ ފިޒިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮނިގަނޑެއް ކަނޑައަޅައި، މި އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ފިޒިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި، މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި، އެފަދަ ޕްލޭންތައް ކުރެވެނީ މި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން.

17. ރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ހިންގުން.

18. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ސިޔާސަތު އެކުލަވައިލުމާއި، ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުން.

19. ރާއްޖޭގެ ބިން އަގުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި، މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މިކަން ހިންގުން.

20. ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ބިން، ގެދޮރު އެޅުމަށާއި، އާބާދީގެ އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް، އެކަށޭނަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާބެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން.

21. ޤާނޫނު ނަންބަރ 2017/4 (އިމާރާތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ތަންފީޛު ކުރުން.

22. ރާއްޖޭގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި، ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން.

23. ރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި، ކޯޑުތަކާއި، ސްޓޭންޑަޑްތައް ހަދައި، ބަލަހައްޓައި، ހިންގުން.

24. ރާއްޖޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ބެހޭގޮތުން ޑްރާފްޓްކުރާ ބިލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މަޝްވަރާ ދިނުމާއި، އެފަދަ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓައި، ހިންގުން

25. ރާއްޖޭގެ އިމާރާތްތަކަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ، ރައްކާތެރި ތަންތަންކަމުގައި ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން.

26. އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ބަލައި، އެ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، ލައިސަންސް ދިނުން.

27. ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި، ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުން.

28. އިމާރާތްކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅުން އުފައްދައި، ރާއްޖޭގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ލަފާދިނުމާއި، މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން.

29. އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި އެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނޯލޮޖީ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.

30. ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކުގެ ޖާގަ ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި، ޖާގަ ކަނޑައެޅުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނުމާއި، އެ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލަމުން ގެންދިއުން.

31. ބިން ހިއްކުމާއި ޑްރެޖް ކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަށް ކަނޑައެޅުން.

32. އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާކުރުމައި، އިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ އިންޑެކްސްތައް ނެރުމާއި ފަސޭހަ ގޮތަކަށް އިމާރަތްކުރުމުގެ ތަކެތި ލިބޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

33. ޤުދުރަތީ ގޮތުންނާއި، އެނޫން ގޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވާ ކާރިސާތަކާއި، ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގެ ޕަބްލިކް އިމާރާތްތަކާއި، އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ދިރާސާކުރުމާއި، މިފަދަ ގެއްލުންތަކުން ކުޑަކުރުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ދަނެގަތުން.

34. ހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާތަކުން ހިންގުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ މަޝްރޫޢުތައް ފިޔަވައި ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެ މަޝްރޫޢުތައް (މަގާއި، ބްރިޖާއި، ފެނުގެ ނިޒާމާއި، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާއި، ހަކަތައިގެ ވިއުގައާއި، މުއާޞަލާތީ ވިއުގައާއި، އެއަރޕޯޓާއި، ޕޯޓާއި، ބަނދަރާއި، ބިން އުފެއްދުމާއި، ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަނުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނޭގޮތަށް) ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވައިލުމާއި، އެ މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުމާއި، މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުން.

35. ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާ މަޝް ރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ހިޔާވަހިކަމާއި، ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، މީޓިއޮރޮލޮޖީއާ ބެހޭ ދާއިރާގެ މަޝްރޫޢުތައް ފިޔަވައި، އެހެން މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން 5 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއަށްވުރެ ބަޖެޓް ބޮޑު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލައި އެމަޝްރޫޢުތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން.

36. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާގުޅިގެން ހިންގަންޖެހޭ ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަޝްރޫޢުތައް އެ ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގުން.

37. ޤުދުރަތީ ގޮތުންނާއި، އެ ނޫން ގޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވާ ކާރިސާތަކާއި، ހާދިސާތަކާއި ގުޅިގެން ރަށްރަށުގެ ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް މަރާމާތްކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައް ހިންގާ ވިލަރެސްކުރުމާއި، އެފަދަ ކަންކަމާގުޅިގެން ވަގުތުން ވަގުތަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިން ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުން.

38. ސަރުކާރުން އިންތިޒާމްކުރާ ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުން.

39. ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައި، މިކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރުން.

40. ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހުޅުވާލެވޭ ބީލަންތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކޮށް ހުށަހެޅޭ ޓެންޑަރތަކާބެހޭ ގޮތުން ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ދިނުން.

41. ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ހިޔާވަހިކަމާއި، ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، މީޓިއޮރޮލޮޖީއާބެހޭ ދާއިރާގެ މަޝްރޫޢުތައް ފިޔަވައި، އެހެން މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ހޯދާ ބިލް އޮފް ކުއަންޓިޓީސް (ބީ.އޯ.ކިއު.) ގައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްތޯ ބެލުން.

42. އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަޝްރޫޢުތައް ނިމުމުން އެ ނިޒާމުތައް ބަލަހައްޓައި ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެ ނިޒާމުތަކުން ޚިދުމަތްދޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.

43. އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރޕްލޭންގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކިވަކި ސަރަޙައްދުތަކަށް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫޢުތައް ފާހަގަކޮށް، މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުން.

44.  ދައުލަތުގެ އިމާރާތްތަކާއި، އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރތަކުގެ ދަފްތަރެއް ހަދައި ބަލަހައްޓައި، އެތަންތަން ބޭނުންކުރަމުންދާ ގޮތް ބެލުން.

45. ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ޖާގަ ކަނޑައެޅުން.

46. މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

ތިރީގައިމިވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓަކްޗަރގެ ދަށުންނެވެ.

1.      ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

2.      ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން

3.      މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ

ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ މަސައްކަތްތައް

1.      ރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި، ތަފާސްހިސާބުގެ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ޢާންމުކުރުމާއި، ޤައުމީ ތަފާސްހިސާބުގެ ނިޒާމު ވިލަރެސްކުރުން.

2.      ތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ސަރވޭކުރުމުގެ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުމާއި، ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޢާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރާ ތަފާސް ހިސާބާބެހޭ ސަރވޭތަކަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި، ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ތަފާސް ހިސާބާބެހޭ ސަރވޭތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން.

3.      ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމުގެ ކަންކަން އެއް އުސޫލަކުން ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އެއްކުރާ ތަފާސްހިސާބަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދި ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުކުރުން.

4.      އާބާދީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ތަމްރީނުދީ، މުޅި ރާއްޖޭގައި އެއް އުސޫލަކުން އާބާދީ ރަޖިސްޓަރީތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އެހީތެރިވުން.

5.      ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ކުރާ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަކުރާރުވުން ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން، ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ހިންގާ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.

6.      ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީއާއި، ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުމާއި، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ޤައުމީ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި، ދިރާސާކޮށް އެނަލައިޒްކުރުމާއި، ޝާއިޢުކުރުން.

7.      ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ އެކިއެކި ކަންކަމާގުޅޭ ދިރާސާކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އާބާދީގެ މަޝްރޫޢުތައް ވިލަރެސްކުރުން.

8.      ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި، އެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.

9.      ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުން.

10. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޙާލަތު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާސްހިސާބުތައް އެއްކުރުމާއި، ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރުން.

11. ފަޤީރުކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތުގެ ނާޒުކުކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ނިޒާމު ބެލެހެއްޓުން.

12. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިވިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޑޭޓާބޭސްއެއް ޤާއިމުކޮށް ސިވިލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާބެހޭ އިދާރީ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން.

13. ސަރުކާރުން އެކި އިދާރާތަކުން ހޯދާ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި، ދިރާސާކޮށް އެނަލައިޒްކުރުމާއި، ޝާއިޢުކުރުން.

14. އެކި ދާއިރާތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް، ދިރާސާކޮށް، އެނަލައިޒްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަށް ބޭނުންކުރުމާއި، ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުން ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ޤައުމީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން.

15. ތަފާސްހިސާބުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުވުމާއި، ހިންގުން.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަސައްކަތްތައް

1.      ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 10 އަހަރުންމަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުމާއި، އުމުރުން 10 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނަށް ވަގުތީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުމާއި، މިކަންކަމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން.

2.      އުފަންވާ ދިވެހި ކުޑަކުދިންނަށް ހަދައިދެވޭ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓުގައި އެކުދިންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރު ޖެހުމަށްޓަކައި ނަންބަރު ދޫކުރުން.

3.   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ލިބެން އޮތް ޙައްގެއް ގެއްލޭނަމަ، އަލުން ކާޑު ހަދައިދެވެންދެން ކާކުކަން އަންގައިދޭ ވަގުތީ ރަސްމީ ލިއުމެއް އެފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.

4.  ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އޮފީހުން ޢާންމުންނާބެހޭ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް "ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑު" ހަދައިދިނުމާއި މިކަމާބެހޭ ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުން.

5.      ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ކުދިންނާއި، މަރުވާ ކުދިންނާއި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ތިރީގައިވާ ކަންކަންކުރުން.

(ހ)  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ފޫޅުމާފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ފޯމު   ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފޯމުތައް ހުސްނުވެ ލިބެންހުންނާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

(ށ)  އުފަންވާ ކުދިންގެ ފޫޅުމާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އެ ލިޔުން ދޫކުރުމާއި، އެ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުން.

(ނ)  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަރުވާ ކޮންމެ މީހަކަށް މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފޯމުތައް ހުސްނުވެ ލިބެންހުންނާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

(ރ) މަރުވާ  މީހުންގެ މަރު ސާބިތުކުރާ ފޯމުގެ ކޮޕީ ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް، ހަމަޖެހިފައިވާ  އުސޫލުގެ މަތިން އެ ލިޔުން ދޫކުރުމާއި، އެ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުން.

(ބ) އުފަންވާ ކުދިންނާއި، މަރުވާ ކުދިންނާއި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ރަށު ފެންވަރުގައި، އަތޮޅު ފެންވަރުގައި، ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި އަދި މަރުކަޒީ ފެންވަރުގައި ބަލަހައްޓާ ފަރާތަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ދިނުން.

(ޅ) ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ކުދިންނާއި، މަރުވާ ކުދިންނާއި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހުރިހައި ސަރަޙައްދުތަކަކުން އެއްކޮށް، އެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓައި، ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައްކުރުން.

(ކ) އީ-ގަވަރމަންޓް ނިޒާމުގެ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ "އޮންލައިން ބާރތު އެންޑް ޑެތު ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމް" ބެލެހެއްޓުން.

މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް

1.      ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކެޑެސްޓްރަލް ސާރވޭ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކޮށް ބިމުގެ ސާރވޭތައް ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުން.

2.      ޤައުމީ ޖިއޮގްރަފިކް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމުކޮށް، ދައުލަތުގެ ބިންތަކާބެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ޤާއިމުކުރުން.

3.      ރާއްޖޭގެ ޗާޓު އެކުލަވާލުމާއި، ޗާޓް އިސްލާޙުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޝާއިޢުކުރުން.

4.      ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

5.      ފޮޓޮގްރަމެޓްރީއާބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

6.      ދައުލަތުގެ ބިންތައް ދެނެގަތުމާއި، ފާހަގަ ކުރުމާއި، އެތަންތަނާ ބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

7.      ދައުލަތުގެ އެކި އެކި ބިންތަކުން ދައުލަތަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތްތައް ބަލައި ހޯދުން.

8.      ބިމާބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވުމާއި، އެކަންކަމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.

9.      ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ޕްލޭންތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށާއި، ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބޭނުންތަކަށް ބިން (މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށާއި ފަޅުރަށްރަށުގެ ހިކިފަސްބިމާއި ފަޅާއި ކަނޑުގެ ބިން) ކަނޑައެޅުން.

10. ބިމާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަކާއެކު ހަދަންޖެހޭ އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލުމާއި، ތަންފީޒުކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުން.

11. ރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި، އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި، ބިމާބެހޭ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހިންގައި ބަލަހައްޓައި އެ ޤާނޫނު ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.

12. ރާއްޖެއިން ބިން ދޫކުރުމާއި، ރާއްޖޭގައި ބިން ބޭނުންކުރުމާއި، ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމާއި، ބިން ވިއްކުމާއި، ކުއްޔަށް ދިނުންފަދަ މުޢާމަލާތްތަކާ ބެހޭ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކޮށް މިފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

13. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ބިމުގެ ޗާޓް އިސްލާހުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޝާއިޢުކުރުން.

14. ރާއްޖޭގެ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުން.

15. ބިން ބެލެހެއްޓުމާއި ބިމުގެ މުޢާމަލާތްކުރުމާއި އަދި މިނޫންވެސް ބިމާބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތައް މުރާޖަޢާކޮށް އެވަގުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ސަރުކާރަށް ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުން.

16. ރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނަގަންޖަހޭ ޓެކްސްއާއި، ރޯޔަލްޓީއާއި އެހެނިހެން ފީތައް ކަނޑައެޅުމާއި އެފަދަ ޓެކްސްއާއި ފީތައް ނެގުމަށް ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއައްސަސާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

17. ރާއްޖޭގައި ބިން ދޫކުރުމާއި، ގެންގުޅުމާއި، ބިމުގެވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމާއި، ވިއްކުމާއި، ކުއްޔަށް ދިނުންފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް ޢާއްމުފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ހިންގާބެލެހެއްޓުން.

18. ރާއްޖެއަށް ފައިދާހުރި، ބިމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގައި ބައިވެރިވެ ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރުން. އަދި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކާއި، ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ބިމާބެހޭ އިދާރީ ހިންގުމާއި ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

19. ލޭންޑް ސާރވޭކުރުމާ، ލޭންޑް މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގައި ބައިވެރިވެ ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރުން.

20. ބިމާބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް މިކަމާބެހޭ ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން.

21. ޤާނޫނު ނަންބަރު  2002/1 (ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ކޮމެޓީތައް ހެދުމަށް ސަރުކާރަށް މަޝްވަރާދީ އެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވެ ދިނުން.

22. ބިމުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި، މިފަދަ މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ބިމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރުން.

23. ފިޒިކަލް ސަރވޭކުރުމުގެ ގަވާއިދުތަކާއި، މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުމާއި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުންނާއި، އަމިއްލަފަރާތްތަކުންކުރާ ފިޒިކަލް ސަރވޭތަކަށް ހުއްދަދިނުމާއި، ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ ފިޒިކަލް ސަރވޭތަކާއި، ސަރވޭޔަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން.

24. މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފިޒިކަލް ސަރވޭތައް ހެދުމާއި، މިފަދަ ފިޒިކަލް ސަރވޭތަކުން އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ފިޒިކަލް ސަރވޭ ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ބިނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން.