ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
17 ނޮވެންބަރު 2013 އިން 16 ނޮވެންބަރު 2018 އަށް
ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
7 ފެބުރުވަރީ 2012 އިން 16 ނޮވެންބަރު 2013 އަށް
މުޙައްމަދު ނަޝީދު
11 ނޮވެންބަރު 2008 އިން 7 ފެބުރުވަރީ 2012 އަށް
އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
11 ނޮވެންބަރު 1978 އިން 10 ނޮވެންބަރު 2008 އަށް
ސުމުއްވުލްއަމީރު އިބްރާހީމް ނާޞިރު
11 ނޮވެންބަރު 1968 އިން 10 ނޮވެންބަރު 1978 އަށް
ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފުވައްމުލަކު މަގު ހެދެމުގެ މަޝްރޫޢާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢާ ބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
4 ޖޫން 2020, ޚަބަރު
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް މީހުން ބިނާކުރުމަށް، ކުރު މުއްދަތެއްގައި ތަމްރީނުކުރެވޭ ކޯސްތަކެއް ފެށުމާބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
4 ޖޫން 2020, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން ރިޕަބްލިކް އޮފް އަޔަރލޭންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
3 ޖޫން 2020, ޚަބަރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި
2 ޖޫން 2020, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ "ކޯ ލިވިންގ" ނުވަތަ "ޝެއާރިންގ އެކޮމަޑޭޝަން" ކޮންސެޕްޓުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވައިލައްވައިފި
2 ޖޫން 2020, ޚަބަރު