ވީޑިއޯ ގެލަރީ


ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

64 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހުގެ ދަރިވަރުން ސިފައިންގެ ހުވާކުރުމާއި ބަޑި ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 ޖަނަވަރީ 2019, ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި، ވަރުގަދަ ޢަޒުމެއްގައި ސާބިތުވެ ތިއްބެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިފައިންނަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
22 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު
މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް އިހާނެތިކަން ރައްދުވާގޮތަށް މިހާރަކަށް އައިސް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކުގައި ހައްލެއް ހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލައްވައިފި
22 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު
މިންތީގެ ނަޒަރަކުން ވިސްނުމުގެ މުހިންމުކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވަޒީރުންނަށް އަރުވައިފި
22 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު
ޖަޕާނު ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
22 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު