2023 ނޮވެންބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެންނެވުމާ ގުޅިގެން، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ލިޔުއްވާ ސިޓީގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށާއި، އެ ވުޒާރާތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަންތަނަށް ހަމަޖައްސަވައިފައިވާ ނަންބަރުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

1   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް            

28  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް                   

453  އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް     

464  ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ         

487  މޯލްޑިވްސް ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވިސް       

25   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް          

83   އ.ދ ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން       

139  އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން     

27   ޝްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން         

173  އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން      

175  ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް

184  މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން     

185  ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފީސް         

186  ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ    

189  ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން         

190  ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ        

481  ޖިއްދާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް  

192  ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ    

191  ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަން      

193  ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން        

194  ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން         

488  އެމެރިކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެމްބަސީ        

436  ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ      

467  ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ     

470  ތައިލެންޑުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ       

10   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ          

94   މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން    

133  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން       

164  ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ         

434  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ        

212  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް      

13   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް              

478  ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް    

454  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް         

22   މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން           

120  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސް       

451  ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން       

461  ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް         

476  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން             

23   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް           

182  މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ      

452  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ           

489  ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތް ޑިޕާޓްމަންޓް      

449  މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް          

101  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް           

463  އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް      

30   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް                      

32   އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް              

495  އޮފީސް ފޮރ ސިވިލް ރައިޓްސް      

142  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް             

160  ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު         

466  އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް     

88   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް               

459  މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް            

199  ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ        

482  ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް                

141  މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން              

465  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް       

438  މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ            

203  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ        

485  ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ       

93   މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް       

446  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް       

471  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް              

457  މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް     

431  މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ         

472  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން          

473  މިނިސްޓްރީ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް             

430  ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ        

222  ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު        

475  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް       

218  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ       

458  ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ       

428  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ      

213  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް      

490  ނޭޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރ         

491  މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ           

492  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ          

493  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް            

178  ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން      

177  ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް       

56   ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ    

433  ޤައުމީ އަރުޝީފު     

494  މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވަރކްސް           

165  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް