ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދަށް ރުވާންޑާއިން ރަސްމީގޮތުން މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތާއި ރުވާންޑާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ޝަރަފުގައި ރުވާންޑާގެ ރައީސް ޕޯލް ކަގާމޭ އާއި އަނބިކަނބަލުން ޖެނެޓް ކަގާމޭ ދެއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރަސްމީގޮތުން މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތާއި ރަސްމީ ޖާފަތް ބޭއްވެވީ ކިގާލީ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައެވެ.

ކޮމަންވެލްތް ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ 26 ވަނަ ބައްދަލުވުން (ސީ.އެޗް.އޯޖީ.އެމް) 2022ގައި ބައިވެރިވެރިވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާރު ވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރުވާންޑާއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.