ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު މާލެއަތޮޅު މާފުށްޓަށް ވަޑައިގެން، މާފުށީ ރައްޔިތުންނާއެކު ފިޠުރު ޢީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މާފުށްޓަށް ވަޑައިގެންފައި މި ވަނީ މާފުށީ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ދަޢުވަތަކަށެވެ. މިގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ މާފުށީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ދެއްވި ޢީދު ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް މާފުށީ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ބޭއްވި "މާފަހިވަތި" ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ކުޑަކުދިންނާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލި ފަހުން މިހާ ކުލަގަދަކޮށް ރާއްޖޭގައި ޢީދު ފާހަގަކުރާ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.