ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރި ނޮން-މެޑިކަލް ވޮލަންޓިއަރުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން މިރޭ ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވޮލަންޓިއަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެކި ކަހަލަ ޒާތީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަކްލީފްތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ތިބި ބޭފުޅުން ތިއްބެވި ނަމަވެސް އެބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުއްވުމުގެ ކަންކަން އިސްކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އިންސާނިއްޔަތުކަން އިސްކުރެއްވިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އަދި އެކަމަނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވޮލަންޓިއަރުންނަކީ ވެސް އިންސާނުންކަމަށާއި އެބޭފުޅުންނަކީ ދިރިއުޅުއްވުމަށްޓަކައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުރިހަމަކުރައްވަންޖެހޭ ބޭފުޅުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެބޭފުޅުންނަކީ ޚަރަދުކުރައްވަން ޖެހޭ ބޭފުޅުންކަން ދަނެގެން ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އުޖޫރައެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ހަމަޖަސައްސަވައިދެއްވިކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީއަށް ޝުކުރު އަދާކުރެެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވަނީ ޖުމްލަކޮށް ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް އިސްނަންގަވައި ޙަރަކާތްތެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.