بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއް ކަމުގައި، اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ފޮނުއްވެވި މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ، مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޢީދު މީލާދުގެ ވަސްމީރު ހަނދާންތައް އައުކުރާ މި މަތިވެރި މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް، އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު، ތަހުނިޔާ ދަންނަވައި ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުވަމެވެ. ހަމައެފަދައިން، އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށާއި، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށްވެސް، މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި، ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކްބާދީ އަރިސްކުރަމެވެ.

މިއަދަކީ، މުޅި އިންސާނިއްޔަތާ ބައްދަލުކުރި، އެންމެ އުފާވެރި އަދި އެންމެ ހެޔޮ މުނާސަބަތުގެ މަތިވެރި ހަނދާންތައް އައުކުރާ ދުވަހެވެ. މި މަތިވެރި މުނާސަބާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަނދާނަށް ގެނެސްދެނީ، އިތުރު އެކަލޭގެފާނު މެދުވެރިކުރައްވައި، اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ދެއްވެވި އެންމެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް ކަމަށްވާ، އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތުން އިންސާނިއްޔަތަށް ދިރުން ލިބިގެންދިޔަ ގޮތެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިރާއްޖެވެސް، މުޅިން އައު ޞަފްޙާއަކުން ދިވެހި ޤައުމީ ޝަޚްޞިއްޔަތުގެ ތާރީޚު ލިޔަން ފެށީ، ދިވެހިން އެއްކައުވަންތަކަމުގެ ޢަޤީދާ ޤަބޫލުކޮށް، އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތު ލިބިގަތުމާއެކުގައެވެ.

ދެދުނިޔެއަށް ކައުކުރެއްވި އެންމެ މަތިވެރި ސާހިބާގެ ސީރަތުން، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ އެންމެ މަތިވެރި ނަމޫނާއަކީ، މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އޮންނަންވީ އެއްބަނޑުއެއްބަފާކަމުގެ ގުޅުމާއި، ޢަދުލު އިންޞާފަށް ލޯބިކުރުމާއި، އަނެކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ މާތް ސިފައެވެ. ހަމައެފަދައިން، އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ އުޅުމާއި، ދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތްތަކުގައި ދީލަތިކަމާއި އޯގާތެރިކަން އިސްކުރުމުގެ ރިވެތި ސިފަތަކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި، ޢާއިލީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމާއި، އަނެކުންނަށް މަޢާފްކުރުމާއި ހިތްހެޔޮކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ އަޚްލާޤީ ނަމޫނާތަކެވެ.

ދީނީ ވާޖިބުތަކަށް ފަރުވާތެރިވާ ފަދައިން، ދުނިޔަވީ ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރިކުރުމަށްޓަކައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ، ނަބަވީ ސީރަތުން ލިބިދޭ އެންމެ މުހިންމު ފިލާވަޅެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެވެސް މިއަދު މިއޮތީ، މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ޙާލަތަކަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ފަރުދީ ބައިވެރިވުމަށް ނުހަނު ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައެވެ. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން، ޤައުމުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރެވޭނީ، އިސްލާމީ ދައުލަތް ފެށިގެން އައިއިރު، އެ ދައުލަތް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި މުސްލިމުން ދެއްކި ފަދަ، ހިތްވަރުގަދަކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެންނެވެ.

މިއީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މެދުގައި އިޖުތިމާޢީ ޢަދާލަތު ޤާއިމުކޮށް، ހަމަޖެހުމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަންމަތީ ދެމިތިބުމަށްޓަކައި، އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހަރުލައްވަންޖެހޭ މުހިންމު ސިފަތަކެކެވެ. މިފަދަ މަތިވެރި ޒިކުރާއެއް އައުކުރާއިރު، އަޅުގަނޑުމެން ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންވީ، އިތުރު އެކަލޭގެފާނުގެ ވަސްމީރު ޒިކުރާއިން ލިބިދޭ މިފަދަ ފިލާވަޅުތަކުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުނިޔަވީ ޙަޔާތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވައި، އެކަލޭގެފާނުގެ މަތިވެރި ރިސާލަތަށް ފުރިހަމައަށް ތަބަޢަވާ ބަޔަކަށް ވުމަށެވެ. އެކަލޭގެފާނު ދެއްކެވި މަތިވެރި ނަމޫނާތަކުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައެވެ.

މާތް اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىގެ އެއްކައުވަންތަކަމުގެ އަޤީދާގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތައް ސާބިތުކުރައްވައި، މާތް ނަބިއްޔާ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ މަތިވެރި ސީރަތުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެދުނިޔޭގެ ކާމިޔާބަށް މަގު ދެއްކެވުން އެދި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަށާއި މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތަށް ފާގަތިކަމާއި ތިޔާގިކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަން ދެއްވައި، ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި އަޚުވަންތަކަމުގައި އުޅުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން.