ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުވެއިތަށް ފުރާ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ކުވެއިތުގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކަށާއި، އުންމުލް ޤުރާ ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކުވެއިތައް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު މާލެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 22 ޖަނަވަރީވާ ބުދަ ދުވަހުގައެވެ.