2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން، މި ނޮވެންބަރު މަހުގެ 10 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައިފި ކަމުގައި ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.