ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ކޯޓާ ދޫކުރުމާއި، ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާގުޅޭ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ބަދަލުކުރެއްވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ކުރަމުންދިޔަ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ކޯޓާ ދޫކުރުމާއި، ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭ މަސައްކަތަކީ، 22 މާރިޗު 2019 ން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައިފިކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.