بســم اللّـه الرّحمـن الرّحيــم

 

اَلحَمْـدُ لِلّـهِ رَبّ العَـــالَمِـين، وَالصّـلاة وَالسّــلام علـى ســيّدنا محـمَّدٍ، خاتــم الأنبيــاء والمرســلين، وَعلـى آلـه وَصَحْبِــهِ أجمـعــين. ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين

 

ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޮބުވެތި ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުން. އުފާވެރި ފިޔަވަޅެއްގެ މަތީގައި އަޅުގަނޑު ހުއްޓި މިހުރީ. ހިތްހަމަޖެހުމާއެކީ ތިޔަ ރައްޔިތުންނާ މި ބައްދަލުކުރަނީ، ތިޔަބޭފުޅުންގެ މި ޢީދުގެ އިތުރަށް، މި ރަށަށް ނިމިގެން މިދިޔަ ދެ މަޝްރޫޢު ފަށްޓައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އައި އައުމުން ތިޔަބޭފުޅުން އަޅުގަނޑާ ދޭތެރޭގައި ބެހެއްޓެވި ގާތްކަމާއި، އަދި ތިޔަބޭފުޅުން މިކަހަލަ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި މިންވަރު ދައްކަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ އިސްތިޤްބާލުގައި ތިއްބެވި ތިއްބެވުމަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކީ ޝުކުރު ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން.

 

އާދެ، ޝައްކެއްވެސްނެތް. މިރެޔަކީ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ވަރަށްވެސް އުފާވެރި ރެއެއް. މިއަދަކީ ވަރަށްވެސް އުފާވެރި ދުވަހެއް. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ވަރަށް ބޭނުންވެފައި އޮތް ދެ މަޝްރޫޢު ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަރިހަށް މި ރަށަށް މިއައީ.

 

އާދެ، ކުޅުދުއްފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ގިރާ މައްސަލައަކީ، ޒަމާނުއްސުރެ ދަތިވެފައި އޮތް މައްސަލައަކަށްވާތީ، ﷲގެ ރަޙްމަތާއެކީ އެކަމަށް ޙައްލެއް އައިސް މިއަދު އެކަން އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަކުރަނީ. ހަމައެހެންމެ، ކުޅުދުއްފުށީގެ އަށާރަވަރަކަށް މަގުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމިގެން މިދިޔައީ. އަދި އެއާއެކީ، ތިޔަބޭފުޅުން އުއްމީދު ކުރައްވާ، އިންތިޒާރު ކުރައްވާ އިތުރު މަގުތަކެއް ހުރިކަމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ގާތުގައި ތިޔަ ވިދާޅުވީ.

 

އަޅުގަނޑު ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޮބުވެތި ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ އަރިހުގައި ބައެއް ވާހަކަތައް ދަންނަވާލާނަން. އެ ވާހަކަތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް ޙިއްޞާ ކުރަމުންގެންދާ ވާހަކަ.

 

ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނީ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް ފުދިގެންދިޔުން. ކުރީގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާ ކަންކަމެއް ނޫން، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނަނީ. ކުރީގައި އަސާސީ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ހިމަނާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ބޯފެން، ސާފު ބޯފެން، ރައްކާތެރި ބޯފެން މިގޮތަށް ގޭގޭގެ ޓެޕް ހުޅުވައިލީމާ ލިބޭ ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑުމެން ނުދައްކަމު. މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބަޙުޘްގައިވެސް އަޅުގަނޑާ މި ސުވާލު ކުރެވުނުއިރު، އޭރު އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލުގައި އޮތީ އަޅުގަނޑަށް އޭގެ ޙައްލެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ވިސްނި ވިސްނުމަށް، މިހާރު އެމް.ޑީ.ޕީ. ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން، އަދި އޭރުވެސް ގެންދަވާ އިސް ބޭފުޅަކު ވަރަށް މަލާމާތްވެސް ކުރެއްވި. އޭރު އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން، އަޅުގަނޑަށް ވިސްނޭގޮތުގައި، 187 ރަށުގައި މިކަން ކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ވެގެންނުދާނޭ. 187 ރަށުގައި މިކަން ކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ވެގެންނުދާނޭ އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ، އޭރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތްމަތީގައި ހުރި ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާފައި. އަދި އޭރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި، ދައުލަތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވިފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އޭރު އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ.

 

އެހެންވީމާ، ޢާންމު ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރި ސާފު ބޯފެން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ރިޔާސީ ބަޙުޘްގައި އަޅުގަނޑުގެ އޭރުގެ ވިސްނުމުން އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ، ގިނަ ރަށްތަކަށް މިކަން ޙައްލުވެގެންދާނީ، ހަމަ އަނެއްކާވެސް ތާނގީތައް ބަހައްޓައިގެންނޭ. އަދިވެސް ކުދިކުދި ގިނަ ރަށްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެކަން މި ކުރަނީ މިގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމަށް އައި ތަފާތަކީ، އަސާސީ ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި، މިއަދު ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް އެދެނީ ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުވެގެންދިޔުން. އެ ނިޒާމަކީ ގޭގައި ބަދިގެއިން ޓެޕެއް ދޫކޮށްލީމާ، ސާފު ބޯފެން ލިބިގެން ދިޔުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަސާސީ ބޭނުމަށް އައިސްފައި އޮތް ބަދަލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީ.

 

އަޅުގަނޑު މިރޭ ވާހަކަ ދައްކަން މިއުޅޭ މައުޟޫޢު އަޅުގަނޑަށް ފަސޭހަވެގެންދޭ، ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އުސްތާޛު ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ބައެއްކަހަލަ ސުވާލު އޯޑިއެންސަށް ދޫކުރައްވާފައި އެ ވަޑައިގަތީމަ. އަދި ހަމައެހެންމެ، އެމަނިކުފާނު އަޅުގަނޑާ ދޭތެރޭގައި ވިދާޅުވި އޯގާތެރި އިޙްސާންތެރި ބަސްފުޅުތަކަށާއި، އަދި އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި މިނިސްޓަރ މުޢިއްޒު، މިނިސްޓަރ ޠާރިޤު، އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް، އެބޭބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވި ބަސްފުޅުތަކަށް އެބޭފުޅުންނަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކީ ޝުކުރު ދަންނަވާފައި، އަޟުޙާ ޢީދުގެ ޢީދު މުބާރަކް ދަންނަވާފައި، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައާއިގެން ކުރިއަށް ދާނަން.

 

އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައިގައި، އިޤްތިޞާދީ ބައެއް ވާހަކަ ދަންނަވާނަން. އެކަމަކު އެއީ ރަށަކަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ، އަސާސީ ބޭނުންތަކާއި، އަދި އެ ބޭނުންތަކުގެ މައްޗަށް މި ދެންނެވި ކަހަލަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހަމަޖެހިގެން ދިޔައިމާ، ދެން ރަށްރަށަށް އަންނާނީ ކޮން ތަރައްޤީއެއްތޯ، ކޮންމެވެސްކަހަލަ ވިސްނުމެއް ބަޔަކު އެބަ އެނަލައިޒްކޮށްފައި، މި ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭންޖެހޭ ނޫންތޯ، ދެންމެ އުސްތާޛު ނަޝީދުގެ ވާހަކައިގައި އެ ފާހަގަކުރެއްވީ.

 

އަޅުގަނޑު މީގެތެރެއިން ބައެއް ވާހަކަ ކުޅުދުއްފުށީގައި ދައްކާލާއިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަފާސް ހިސާބަކުން ފެށިޔަދެއްވާ! އަޅުގަނޑުމެން ތަފާސް ހިސާބެއްގައި މަޝްރޫޢުގެ އަދަދުތައް ކިޔާއިރު، ކޮންމެވެސްވަރަކަށް އޮޅުންއަރާނެ. އޮޅުންއެރިނަމަވެސް، ޖުމްލަ ތަފާސް ހިސާބުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާފައި، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައާއިގެން ކުރިއަށްދާނަން.

 

ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ ދިހަހާހާ ކައިރި އާބާދީއެއް އޮންނަ ރަށަކަށް ވެގެންދާއިރު، ކުޅުދުއްފުށީގައި މި ދެންނެވި ކަހަލަ ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ނިމެންވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ހެޔޮހިތުން ހިތުގެއަޑިން ގަބޫލުކުރަން.

 

އެއާއެކީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ ކުރީގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުންވެސް ވަރަށް އަޅައިލި ރަށެއް. ކުޅުދުއްފުށީގެ އާބާދީ ބޮޑުވުމާއި، އަދި އެބޭފުޅުންގެ ތާއީދުވެސް މި ރަށުގައި ބޮޑު އަދަދަކަށް އޮތީމަޔާއެކީ މިކަން ހިމެނިގެންދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ޚިޔާލަށް ގެންނަވާ، އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ތަފާސް.

 

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީގައި ހިނގައިދިޔަ ދެ ސަރުކާރު، ރައީސް ނަޝީދުގެ ތިން އަހަރާއި، ރައީސް ވަޙީދުގެ ދެ އަހަރާ، މި ފަސް އަހަރުގެ ޖުމްލަ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ހޭދަވެފައި މިވަނީ ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ މިލިއަން ރުފިޔާ. މިހާރު މިތަނުގައި ހިނގައި ނިމެމުންމިދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި، އަދި އާ ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު މިއޮތީ ނޮވެންބަރު މަހުގައި ފަށާގޮތަށް، އޭ.ޑީ.ބީ.ގެ އެހީއާއެކީ. އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އާ ބަނދަރެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދާ ވާހަކަ، ދެންމެ މިތަނުގައި ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުގައިވެސް އެ ފާހަގަކުރެއްވީ. މި އާ ބަނދަރަށް ހިނގާނެ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަހަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ، މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ތިންސަތޭކަ އަށްޑިހަ މިލިއަން ރުފިޔާ، މި އާ ބަނދަރުގެ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް މިލިއަން ރުފިޔާއާއެކީ، މި އަދަދު އިތުރުވެގެން މިދަނީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ފައްސަތޭކަ ސާޅީސް މިލިއަނަށް.

 

އާދެ، ފިކުރުކުރައްވާ! އަދަދުގެ ގޮތުން ބަލާކަމަށްވަންޏާ، މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަމަ ދެގުނަ. ގާތްގަނޑަކަށް ދެގުނަ. ދިހަވަރަކަށްހާސް އުޅޭ އާބާދީއަކަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ، ޝައްކެއްވެސް ކުރާނެ ކަމެއްނެތް، އެއްވެސްކަހަލަ ޑިބޭޓެއް، ބަޙުޘެއް އޮތް މައްސަލައެއް ނޫން. މިއީ އެއް ރަށަކަށް ކުރެވޭ ހޭދައަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ ވަރަށްބޮޑު ހޭދައެއް. އެހެންވީމާ، ގާތްގަނޑަކަށް ފައްސަތޭކަ ސާޅީސް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވެގެންދާއިރު، ދިހަހާސް މީހުން އުޅޭ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ މިކަހަލަ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފުދިގެންދާނެ.

 

އަޅުގަނޑު މީގެކުރީގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިމު. ކުޅުދުއްފުށީގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރު އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން. ހއ. ހދ. އާދެ، ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި، މިއަތޮޅުތަކަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ، ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ އިޤްތިޞާދީ ނާރެހެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ސިފަކުރަމޭ. ހަމަ މި ވާހަކަ މިނޫނަސް ހަމަ މިފަދަ ބީދައަކުން އެހެން ބޭފުޅުންވެސް އެ ވިދާޅުވަމުން އެ ގެންދަވަނީ. ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ހަމަ ވަކި ރަށެއްގެ ގޮތުގައި، ހުރިހާ ކަމެއް، ކުޅުދުއްފުށީގެ ބޭނުންތައް ކުޅުދުއްފުށިން ފުދިގެންދާގޮތަށް ބައްޓަންވެފައި އޮތް އިޤްތިޞާދެއް. ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި، އުތުރުގައި ތަރައްޤީގެ ނާރެހަކީ ކުޅުދުއްފުށި. ކުރީގައި އަޅުގަނޑު ކުރި ދަތުރުގައި އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން. ހއ. ހދ. އަށް އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި، އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރެއްގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ތިންހާސް އެނދު އިތުރުކުރާނަމޭ. މިއީ ތިންހާސް އެނދުގެ ރިޒޯޓްގެ ވާހަކަ. އެއްގޮތަކަށްވެސް މިއާ ގުޅިގެން، އެއަރޕޯޓް މިތަނުގައި ނިމިގެން، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދާދި އަވަހަށް އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިމިގެންދާނެ. އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދު މިކުރަނީ، ސެޕްޓެންބަރު 23 ގައި މި ނަގާ ވޯޓް، ކުރިއަށް މިއޮތް މަހެއްހާ ދުވަހު ނަގާ ވޯޓްގައި، މާލޭގައި ތިއްބެވި ކުޅުދުއްފުށީ ބޭފުޅުން، ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ވަޑައިގެން ވޯޓް ލައްވަންޏާ، ވޯޓް ލައްވާނީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް މަތިންދާބޯޓުގައި ވަޑައިގެން. އެވަރަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދު މި ކުރަނީ.

 

އެއަރޕޯޓެއް މިތަނުގައި ހެދުމުގެ ބޭނުން މި ދަންނަވާލަނީ. ތިންހާސް އެނދު، އެއީ ރިޒޯޓްގެ ޒަރީޢާއިން. އެކަމަކު އޭގެއިތުރަށް އިތުރުވެގެން މިދަނީ، ކުޅުދުއްފުށްޓަށް، ނޮޅިވަރަމަށް، ނޮޅިވަރަންފަރަށް، އަދި ކައިރީގައި ހުރި އެހެން ރަށްރަށަށް މި އުފެދިގެން ދަނީ ގެސްޓްހައުސްތައް އުފެއްދުމުގެ އިތުރު ޞިނާޢަތްތައް ފަހިވެގެން މިދަނީ. ހަނިމާދޫގައި ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއަރޕޯޓެއް އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސް، ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓެއް އޮންނަން ޖެހޭނެކަން އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ، އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރީ. ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފައި، މިހާރު ދިރާސާތަކެއްގެ ނަތީޖާގެ އަލީގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުން މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަން، އިދިކޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް އެނގިވަޑައިގަތުމަކީ، އެބޭފުޅުން ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި، ޤައުމީ ނަޒަރަކުން، އާބާދީ ބޮޑެތި ރަށްރަށާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި، ކޮންމެވެސްކަހަލަ ކަންފުޅެއް އުޅޭކަމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް.

 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވުނު، މީގެ ދެ އަހަރު، ތިން އަހަރު ކުރިން ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓެއް އޮންނަންޖެހޭކަން. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓް އޮންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ހަމައެކަނި ކުޅުދުއްފުށްޓަށް، މާލެއާއި ކުޅުދުއްފުށްޓާ، އެހެން ރަށްރަށާ ދޭތެރޭގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެތެރޭގެ އުދުހުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަސިންޖަރުން ދަތުރުކުރުމަށް އެކަންޏެއް ނޫން. މިހިސާބަށް ތަރައްޤީ އަންނަން އެބަޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މައި ބަދައެއްގެ ގޮތުގައި، ނޫނީ މައި ޙަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި މިއޮތީ ޓޫރިޒަމްގެ ޞިނާޢަތް. މި ޞިނާޢަތް އުތުރަށް ތަރައްޤީ ނުކުރެވިގެން އުޅޭ އެންމެބޮޑު ސަބަބަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އުތުރުގައި އެއަރޕޯޓްތައް މަދުވުން.

 

 އެހެންވީމާ، މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ކުޅުދުއްފުށްޓަށް އަޅުގަނޑު ކުރި ޒިޔާރަތެއްގައި މި ވާހަކަތައް ދެކެވުނު. އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލަށް މިކަން އައި. އެހެންނަމަވެސް، ދެން އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ދަންނަވާކަށެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެހާ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވުނު، ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓެއް އޮންނަންޖެހޭކަން. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ އެހެން ބޭފުޅުން މިއަދު ވަޑައިގެން ދެއްކެވީމާ އެއީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއްނޫން. އަނެއްކާ މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، މިތާ އޮންނަ ކުޅި ހިއްކައިގެން، އެއިން ބައެއް ހިއްކައިގެން މިތާ އެއަރޕޯޓެއް އެޅުމަށް، މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ޖަދަލުކުރަމުން އައި މިންވަރު. ކޮންބައެއްގެ ޤަލަމަކުންތޯ ޖަދަލުކުރަމުން އައީ؟ ކޮންބައެއްގެ ޓްވީޓްތަކެއްތޯ އޭގައ ހުރީ؟ އެހެންވީމާ، މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާއިރު، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެބަޖެހޭ، 23ގެ ވޯޓާ ހަމަޔަށްދާއިރު، މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލަން.

 

 މި އެއަރޕޯޓް ހެދިގެންދާއިރު، މި ދެންނެވި ގޮތަށް، މި ސަރަޙައްދަށް އިތުރުވެގެންދާ ރިޒޯޓްގެ އެނދާއި، އަދި ހަމައެހެންމެ، ގެސްޓްހައުސްތަކާއެކީ އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ، ކުޅުދުއްފުށީގެ ޒުވާނުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ވަޒީފާގެ ފުރްޞަތުކަން. މި ތަނުގައި އެންމެދަތީވެސް ވަޒީފާގެ ފުރްޞަތުކަން އެނގޭ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުގެ ތަރައްޤީގެ މުޅި މެނިފެސްޓޯގެ އަޞްލަކީ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ އުފައްދައިދިނުން. 2013 ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވާދައިގައި، ވާދަކުރަމުން އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން، އަޅުގަނޑުގެ އެންމެބޮޑު އަމާޒަކަށް އެބަވެޔޭ، ޒުވާނުންނަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުން. ޒުވާނުންނަށް ކޮށްދެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، އެންމެ ބޮޑު ކަމަކަށް މިއޮތީ، ޒުވާނުންނަކީ ބާރުވެރި ބައެއް ކަމަށް ހެދުން. ޒުވާނުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މުޖުތަމަޢުގައި އިޙްތިރާމާ އެކީގައި އުޅެވޭ ބައެއް ކަމަށް ހެދުން. ޒުވާނުންނަކީ ކަރާމާތެއް އޮތް ބައެއްކަން، އަޅުގަނޑުމެން ދޮށީ މީހުންވެސް ގަބޫލުކުރާ ކުރުން. އެކަން ކުރެވެން މި އަންނަނީ ޒުވާނުންނަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެންދިޔުން. އަދި ޒުވާނުން މަގުން ކައްސާލައިގެންދާ ދިޔުމަށްވެސް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ޙައްލަކީ މިއީކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ. މިއަދުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ، ބޮޑެތި ކުށްތަކުގައި، މަދުވެގެންދިޔަ އަދަދަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ، ސަތޭކައަކުން ތިރީސް ފަހެއް ކުޑަވެގެން މިދިޔައީ، މި ދެންނެވި ގޮތަށް ޒުވާނުންނަކީ ބޭނުންތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެން ދިޔައިމާ. ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް ބަލާއިރު، ތިރީސް ފަސް ޕަސެންޓް އުނިވެގެން ދިޔުން، ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ބޮޑުބައި އުނިވެގެން ދިޔުމަކީ ވަރަށްބޮޑު މަސައްކަތެއް ޙަޤީޤަތުގައި. އެއީ ވަރަށްބޮޑު އެޗީވްމަންޓެއް.

 

އެހެންވީމާ، ޒުވާނުންނާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކައަކީ، ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވާނަމޭ. މިއީ ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުން. ސަރުކާރުން އިސްވެ، އެފަރމެޓިވް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން މިދަނީ ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވަން. ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ބޮޑު ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދެންނެވީ، ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާތަކެއް އުފެދެން އެބަޖެހެޔޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަފާސް ހިސާބު ދައްކާގޮތުން ވެއްޖިއްޔާ، އެންމެ މަދުވެގެން އެންމެ ކޮންޒަރވެޓިވް ފިގަރއެއް ދަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ، ހަތްދިހަ ހާސް ވަޒީފާއަށްވުރެ އިތުރު ވަޒީފާ މިހާރު އެވަނީ އުފެދިފައި. މިއަތޮޅަށް ތިންހާސް އެނދާއި، ގެސްޓްހައުސްތަކެއް އުފެދިގެން ދިޔައިމާ، އަޅުގަނޑަށް އެބަ ކަށަވަރުވޭ ހިސާބުތަކުން، އެންމެ މަދުވެގެން ހަމަ ސީދާ މި ޞިނާޢަތުން އެކަނި ދިހަހާހަށްވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އުފެދިގެން އެބަދޭ. ކުޅުދުއްފުށިން އަޅުގަނޑަށް ދައްކަވާ، 18 އަހަރުން މަތީގެ ޒުވާނުން، ދިހަހާސް މީހުން ހަމަވާނެތޯ ކުޅުދުއްފުށީގައި؟ ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ޒުވާނުން މިތަނުގައި އިތުރުވެގެންދިޔަޔަސް، ކުޅުދުއްފުށީގެ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރްޞަތު ތަނަވަސްވެގެންދާނެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ. އެ ދޮރު މި ހުޅުވައިލެވުނީ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މުޅި ރަށުގެ އާބާދީއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ދިހަވަރަކަށްހާސް.

 

އެހެންވީމާ، ޒުވާނުންގެ އާބާދީއަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ، ކުޅުދުއްފުށިން ޒުވާނުން ހުސްވަންދެން، މި ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އުފެދޭނެކަމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ. އެހެންވީމާ، މިއީކީއެއް މިހާރު ކުރެވޭ ސަރވޭތަކުގެ ނަތީޖާއެއް ނޫން. ސިޔާސީ ލީޑަރުން މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވަނީ، ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މަގުން ހިންގައިދޭން ހަވާލުވަނީ އެމީހުންގެ ވިސްނުންތަކެއް ހުންނާތީ. ރައްޔިތުން އައިސް އަޅުގަނޑުމެން ކައިރީގައި ބުނަނީކީ ނޫން، މި މަސައްކަތަށް ނުކުމެދޭށޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުންތަކެއް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުވަފެންތަކެއް، އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދުތަކެއް ހުންނަނީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ތަޖުރިބާއަކާއި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ޤާބިލުކަމެއްގެ ތެރެއިން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދުތަކެއް ހުންނަނީ، އަހަންނަށް ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް އެބައޮތްބާވައޭ؟ މިހާރު އަހަންވީ ރައްޔިތުން އަހަރުމެންނަށް ކަންތައް ކޮށްދޭ ވާހަކައެއް ނޫން. ދައުލަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރާކަމަށްވަންޏާ، އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ރައްޔިތުންނަށް ނަމޫނާ މީހަކަށް އެބަވާންޖެހޭ. ރޯލް މޮޑެލްއަކަށްވާން އެބަޖެހޭ. އުއްމީދުތަކެއް އެމީހަކާ ގުޅިފައި ހުރި މީހަކަށްވާން އެބަޖެހޭ. އަދި ރައްޔިތުން އެމީހަކާ ދޭތެރޭގައި އިތުބާރުކޮށް، އިޙްތިރާމުކޮށް، ތާއީދުކުރާ މީހަކަށް އެބަވާންޖެހޭ.

 

އެ ވާހަކަތައް ދައްކަން އަޅުގަނޑު 2013 ގައި ނުކުތީ. އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުންތަކެއް ހުރި. އަޅުގަނޑުގެ ހުވަފެންތަކެއް ހުރި. ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކުރާނެ ގޮތުގެ ވިސްނުންތަކެއްގެ ފަހަރަކު ޞަފްޙާއެއް އަޅުގަނޑު އިޢުލާނު ކުރަމުން ގެންދިޔައިން. ފަހަރަކު މަޝްރޫޢެއް ހާމަކުރަމުން ދިޔައިމު. އޭރު ކަންތައް ހިނގައިދިޔައީ ކިހިނެއްތޯ؟ އަޅުގަނޑާ ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅުން ދެއްކެވީ ކޮން ވާހަކަތަކެއްތޯ؟ އެބޭފުޅުންގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ނެތޭ. އެބޭފުޅުންގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ނެތް. އެބޭފުޅުން އޭރުވެސް ގެންދެވީ އަޅުގަނޑުގެ މިނިމަސް ކާން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން. އޭރުވެސް އަޅުގަނޑުގެ އަބުރު ކަތިލަން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވީ. މިއަދުގެ ޙާލަތަކީވެސް އެއީ. މިއަދުވެސް މިއަކުން ތަފާތެއް ނާދޭ. މިއަދުވެސް ދުރުގައި ތިބެގެން މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ޒާތީ އެތައް ވާހަކައެއް ދެއްކިދާނެ. އެކަމަކު ބުނާނެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމެއް ނެތޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫސްތަކުގައި އެއްޗެތި ލިޔުމުގެ މިނިވަންކަމެއްނެތޭ.

 

މި ސަރުކާރުގައި ހަމައެކަނި ދެކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުގެނައީ. ނޫސްވެރިކަމަކީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމެއް. މި ސަރުކާރުގައި ގެނައި ބަދަލަކީ، މިނިމަސް ކެއުން ހުއްޓުވުމަށް ގެނައި ބަދަލެއް. އެއީ، ޤާނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާޙެއް. އެއްވެސްކަހަލަ އަސާސެއްނެތި މީހުންގެ އަބުރަށް އަރައިނުގަންނާށޭ. ކޮންމެ މީހެއްގެ އަބުރަކީ ކަރާމާތްތެރި އެއްޗެއް. ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ މިސާލެއް ދަންނަވައިލާނަން.

 

ޒުވާން ޓީޗަރެއް. ޚާއްޞަކޮށް، ޒުވާން އަންހެން ޓީޗަރެއް. ވަރަށް މުހިއްމު ޓީޗަރެއް. އެ ޓީޗަރު މިތަނުގައި، ސްކޫލްގައި ނެތިއްޔާ، މިސާލަކަށް، ކެމިސްޓްރީ ޓީޗަރު. އެ މާއްދާ، ކުދިން ކިޔަވާނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ. ދައުލަތުން ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރިނަމަވެސް، އެ މަޤާމު ފުރަން ބޭރުން މީހަކު ހޯދައިގެން ގެންނާކަށް، އެމީހަކީ އެހާ ޤާބިލު މީހަކަށްނުވެ ހިނގައިދާނެ. ހަމަ ޒުވާން ޖިންސުއްލަޠީފެއްގެ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. އޭނާގެ އަބުރު ކަތިލެވިދާނެ ބަޔަކަށް. އެއްވެސްކަހަލަ އަސާސެއްނެތި، ރަޙުމެއް ނެތްގޮތުގައި އޭނާގެ އަބުރު ކަތިލެވިދާނެ. އޭނާ ސްކޫލަކަށް ނޫން، މުޖުތަމަޢުގައި ނުކުމެ އުޅެން ޢުޒުރުވެރިވާ ވަރަށް އޭނާގެ އަބުރު ކަތިލެވިދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިކުރީ ކީއްތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކުރެވުނީ ކީއްތޯ؟ އެއްވެސް އަސާސެއްނެތި ކުރާ ކަންކަން. ކޮބައިތޯ 2015 ވަނަ އަހަރު މޭޑޭގެ މުޒާހަރާގައި ދެއްކި ވާހަކަ؟ ތިމަންނާމެންގެ އަތުގައި މިހިރީއޭ ކިތާބީ ހެކި. މިވެނި ކަމެއް، މިވެނި ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ހިންގީ މިވެނި މިވެނި ބަޔެކޭ. ކޮބައިތޯ އޭގެ ކިތާބީ ހެކި މިއަދު؟

 

އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ގޮތުގައި ވަކާލާތު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވައިލަން، ނޫނީވިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ ހަމްދަރުދީ، ނޫނީވިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓު ހޯދަންވެސް ކްރޮސް ނުކުރާނެ ރޮނގެއް އޮންނަންވާނެކަން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. އެއީ އަސާސެއް ނެތްގޮތުގައި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރީމާ، އެމީހުންނާ ބައްދަލުވާ ނަތީޖާ ނުބައިވާނެތީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޔާތުގައި މިއީ އެއްދުވަސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޔާތުގެ ދިގު ޞަފްޙާތައް އާޚިރަތުގައި އޮތީ. ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން އެބަ އެއްބަސްވޭ، މިއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް. އެއީ އަޅުގަނޑު ގެނައި ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ އަބުރާ ބެހޭތީކީ ނޫން. އަޅުގަނޑުގެ އަބުރަށްވުރެ ބޮޑަށް އަރައިގަނެވޭ އެހެން މީހަކު ހުރި ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއްނުކުރަން، ދިވެހިރާއްޖެއަކު. އަޅުގަނޑަށް ކެތްކުރެވޭނެ. އެކަމަކު މި ދެންނެވި ކަހަލަ މުޖުތަމަޢެއްގައި، މަޢުޞޫމް މީހުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން މި އިޞްލާޙު ގެނައީ. އެއީ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ވީދައި ކުދިކުދިވާ ވާހަކަ ނުދައްކާ ސިޔާސީ ވެރިއެއް ނުހުންނާނެ. އަދި އެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ހަލާކުކުރަން އެންމެ ވަރުގަދައަށް ވަކާލާތުކޮށް، އެ ހަލާކުވާ ކަމަށް އެންމެ ގިނަ ވަކާލާތުކޮށްފައި، އެންމެ ބޮޑަށް ވަކާލާތު ކުރެއްވި ބޭފުޅުން، އެބޭބޭފުޅުން މިހާރު އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ހަލާކުރުމުގެ ތެރޭގައި އުޅުއްވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކައާއި ކުރާ ކަންކަމާ ދެކޮޅުނުޖެހޭކަން މިއިން މި ފެންނަނީ.

 

އެހެންވީމާ، އެ އިޖުތިމާޢީ ޢަދާލަތު ޤާއިމުކުރުމަށް، އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ހެޔޮކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު މިކަން މިކުރީ. މީގެ ނަތީޖާތައް މި ފެނިގެން މިދަނީ. ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުންގެ އަދަދު، ސަތޭކައަކުން ތިރީސް ފަހެއް އުނިވެގެން ދިޔައީ. ގައިމު ކޮންމެވެސް ކަމަކަށް، ބަޔަކު މީހުންގެ އަބުރަށް، ބަޔަކު މީހުންގެ ކަރާމާތް ނަގާލަން، ބޮޑެތި މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރެވުނީމާ ދޮގެއްތޯ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ރަޙުމެއް ނެތް ގޮތުގައި، މަޢުޞޫމް މީހުންތަކެއް ކަތިލައި ތިރިކޮށްލީ. އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާންނެތިގެންތޯ މިއުޅެނީ އެކަން. ދެން މިއަދަކު އެބޭފުޅުންނެއް ނޫން ދޮގެއްތޯ ދައްކަވަންވީ، އެ ތަޙުޤީޤުތައް ނުހިނގާ ވާހަކަ. ނުހިނގާ އެއްވެސް ތަޙުޤީޤެއް ނޯންނާނެ. އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، އެ ތަޙުޤީޤުތައް ނިމިގެން، ފުލުހުންގެ ފަންވަރު ހުރެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ، އިންސާފާ ހަމަޔަށް މި މީސްމީހުންވެސް ގެނެވޭނެ. ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންވާނެ، އެކަންކަން ކުރުވަން. ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންވާނެ، އޭގެ ޙަޤީޤަތާ ހަމަޔަށްދާން. މި ދެންނެވި ޤާތިލުން ހޯދަން ބޭނުންވާނެ. އެހެންވެގެން ދޮގެއްތޯ، ރައީސް ޔާމީން ނޫން މީހަކަށް މިދިޔަ 60 އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް ބުނަން ކެރުނުތޯ، އިސްލާމްދީނުގައި މި އޮންނަ ޤިޞާޞް، ނޫނީ މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނަމޭ. މިއަދުވެސް ނުބުނާނެ، އިދިކޮޅަށް ނުކުމެ ތިބި މީހުންނެއް. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މިކަން އޮންނަނީ މިގޮތަށްކަން. ދުނިޔެއާއި އިންސާނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ އެޖަސްޓްމަންޓްތަކެއް ހަދައިގެން. ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަދައިގެން.

 

އެހެންވީމާ، މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެ ވާހަކަ، ޤިޞާޞް ހިފާނެ ވާހަކަ، މިއަދުވެސް އިދިކޮޅަށް ނުކުމެވަޑައިގެން އެ އުޅުއްވާ ބޭފުޅުން އެބަޖެހޭ ވިދާޅުވެދެއްވަން. ރާއްޖޭގައި އަނިޔާވެރިކަން ޙައްދުން ނައްޓާލައިގެން ގޮސް، މަރުގެ ހާދިސާތައް އެހާ ގިނަވެގެން ދިޔައިމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަކީ މަޢުޞޫމް މުޖުތަމަޢެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށްޓަކައި، އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އެއީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއްކަންވެސް. އޭގެ ނަފްރަތު އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ ޢާއިލާއަށް އަތުވެދާނެކަންވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މި އޮންނަ ޤިޞާޞް ހިފާނެ ވާހަކައާއި، މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޢުލާނުކުރީ. 

 

މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި އަދިވެސް އެބަޖެހޭ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން، މިއަށް ހަމަ ޖަވާބު ދެއްވަން. ޢަބްދުއްރަޙީމް މިތަނުގައި އެ ވިދާޅުވެދެއްވީ، އިދިކޮޅަށް ނުކުމެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ބައެއް ސުވާލުތައް. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލުތައް އެއަށްވުރެ މާގިނަވާނެ. މީގެކުރިންވެސް އަޅުގަނޑު ސުވާލުތަކެއް ކޮށްފީމު. އެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު މި އޮންނަނީ 23ގެ ވޯޓްފޮށީގެ ނަތީޖާއިން. އެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ލިބިގެންދާނެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ އެވަރަކުން ނުފުދެއޭ. ސިޔާސީ ލީޑަރުން ނުކުމެ ރައްޔިތުންނަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތާއި، ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއާ ދޭތެރޭގައި އެބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ހުވަފެންތަކެއް އޮންނަ ކަމަށްވަންޏާ، އެ ހުވަފެންތަކުގައި ކުލަ ޖައްސާނެގޮތް އެބަޖެހޭ ވިދާޅުވާން. އެއީކީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވައިލައިގެން، ވޯޓްގެ ނަތީޖާއިން މިކަން ނުކުތީމާ، މިކަން ވާނެއެކޭ ވިދާޅުވާންވީ ކަމެއްނޫން. މިހެން ސުވާލު ކުރެވޭ، މިހެން ލެވެލް ކުރެވޭ ކޮންމެ ސީރިއަސް ޗާޖަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަންޖެހޭނެ. ކީއްވެގެންތޯ އެބޭފުޅުންނަށް ވިދާޅުވާން ދަތިފުޅުވަނީ؟ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި މާއްދާ އޮންނާތީ، ރައީސް ޔާމީނަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި މާއްދާ ނުފެނިގެންތޯ މިއުޅެނީ؟ ހަމަ ތިޔަ ޤާނޫނުއަސާސީ ހަދަމުންދިޔަ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުވެސް އުޅުނީމޭ.

 

އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމުގައި ލިޔެފައި ނެތް ވާހަކައެއް ނޫނޭ އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ. އެކަމަކު ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިހެން އޮންނަ އަސާސީ ކިތައް ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަތޯ، އަޅުގަނޑުމެން، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޑަށްލެވުނު ބާރުމިނެއްލާފައި މި ދައްކަނީ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި ނެތީތޯ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން؟ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި އެކަން އެބައޮތޭ. އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ޖާގަނެތީތޯ؟ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި އެބައޮވޭ. އެކަމަކު އެކަންކަމަށް އެބޭފުޅުން ވަކާލާތު ކުރައްވަނީ އެއީ ހަމައެކަނި ދުނިޔަވީ ކަންތައްތަކަށް ވެގެންތޯ؟ ނޫނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެ ވާހަކަ ނެތިގެންތޯ؟ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެހުރި ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ މުޙްތަރަމް، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އެކަމަށް ކަރާމާތާއެކީ ރައްކާތެރި ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީނޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭނީ ސައްތައިންސައްތަ މުސްލިމުންނޭ ބުނާ ބަސް. މި މަސްދަރު އަޅުގަނޑުމެން ޙިމާޔަތް ކުރަން މިޖެހެނީ. މިއާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަން އެބޭފުޅުންނަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ. މިއާ ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް އެބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ދެންމެ އުސްތާޛު ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމެވި ހިސާބުން އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން، އަޅުގަނޑަށް ބައެއް ވާހަކަ ދައްކަން އަޅުގަނޑަށް ފަސޭހަވެގެންދެޔޭ.

 

އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގައި ދައުލަތެއް ބާރުވެރިކުރުވުމަށް، ނޫނީ ދައުލަތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، މައިގަނޑު ދެ މަސައްކަތް އޮންނާނެ. އެއް މަސައްކަތަކީ ކަންކަން ކުރާނެ، ވިސްނުން ތޫނު އަދި ޤާބިލު، މަޢުލޫމާތު، އެކި ފަންނުގެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ދަރިން ބިނާކުރުން. އެއީ ހިއުމަން ރިސޯސް ފޯމޭޝަން. އޭގެ އަނެއްކަމަކީ، މި ދެންނެވި ކަހަލަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް ނިމިގެންދިޔުން. ބަނދަރު ނެތް ތަންތަނުގައި ބަނދަރު ހެދުން. އެއަރޕޯޓް ނެތް ތަންތަނުގައި އެއަރޕޯޓް ހެދުން. މަގު ހެދުން. މި ދެންނެވި ކަންކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ، ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ފަސޭހަތަކުގެ އިތުރަށް، އެ ރަށްރަށް ތަރައްޤީ ކުރަން، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ތަރައްޤީ ކުރަން ކޮށްދެވޭ މަސައްކަތް.

 

މިއަދު އަޅުގަނޑާ ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅުން، ޓޫރިޒަމްގެ ވާހަކަ، 160 ރަށް ނުކުމެގެން، ޓޫރިޒަމްގެ ވާހަކަ، އުނދަގޫވެގެން އެ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. އެބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ، ބ. އަތޮޅު ދަރަވަންދޫ ކިޔާ ރަށެއް އޮންނަކަން. ދަރަވަންދޫގައި އެއަރޕޯޓެއް އޮންނަކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ؟ ދަރަވަންދޫގެ އެއަރޕޯޓަށް ދުވާލަކު މަތިންދާބޯޓު، 20 މަތިންދާބޯޓު ދަތުރަށްވުރެ ގިނަ ދަތުރު އޮންނަކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ؟ މީގެކުރިން ދަރަވަންދުއަކީ ކޮން ތަނެއްތޯ؟ އެހެންވީމާ، މިއީ  ނޫންތޯ އަންނަ ތަރައްޤީއަކީ؟ މިތަން، ކުޅުދުއްފުށި، އިޤްތިޞާދީ ނާރެހަކަށް ވެގެންދާއިރު، ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރަށް، އެންމެބޮޑު އަމާޒެއް މިއޮތީ ޓޫރިޒަމަށް ކަމަށްވެގެން މިދަނީ، މި ދެންނެވި ސަބަބުތައް ހުރީމާ. މި ދައްކަނީ ކެޕިޓަލް ފޯމޭޝަންގެ ވާހަކަ. ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ލިބުމާއެކީ، ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުމާއި، އަދި އެ މަސައްކަތްތަކަށް ޢަމަލީގޮތުން ޒުވާނުން ނުކުތުން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއްނުވޭ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞިނާޢަތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ބޭރު މީހުންނަށް ވެގެންދާކަށެއް. އަދި އެކަންކަން ހިންގާ އިސް ވެރިންނަކީ ބޭރު މީހުންނަށް ވެގެންދާކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއްނުވޭ.

 

ކުޅުދުއްފުށީގައި މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީމާ، ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ މިކަން އަޑުއައްސަވަން. ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް އަޅުގަނޑުމެން ގެންދަން ބޭނުންވާ ބާރުމިނުގައި ނުގެންދެވި އެ ހުންނަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް، ނޫނީ މިކަހަލަ ބޮޑެތި ކަންތައް، އަޅުގަނޑުމެން، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތްމަތީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މީހުން ލައްވައި ކުރުވަން މިޖެހެނީ ކީއްވެގެންތޯ، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ހޮސްޕިޓަލާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނައިލެއްވީމާ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. ސަރުކާރުގެ މަޤްޞަދު ކިތަންމެހާ އިޚުލާޞްތެރި. ސަރުކާރުން ވަރަށް ރަނގަޅު ބަޔަކު ހޯދައިގެން ނިމްސް ހޮސްޕިޓަލާއެކީ އަޅުގަނޑުމެން ޖޭ.ވީ އެގްރީމަންޓެއް ހެދީ. އެއީ މިތަނުގައި ތިންވަނަ ދަރަޖައިގައި، ނޫނީ ޓަރޝަރީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ހެދުމަށްޓަކައި. މާލެ ނަގާފައި، އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ތަނަކަށް މިތަނުގެ ހޮސްޕިޓަލް ހެދުމަށްޓަކައި. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޚުލާޞްތެރި އެދުންތަކެއް ނޫނީ އިޚުލާޞްތެރި ހެޔޮދުޢާ، ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންނާއެކީވާތީ. އެ ކުންފުންޏަކީ، ނޫނީ އެ ހޮސްޕިޓަލަކީ، ނަން މަޝްހޫރު ހޮސްޕިޓަލެއް. އެމީހުން އެކަން ކުރަން ބޭނުމިއްޔާ، އެމީހުންނަށް އެކަން ކޮށްދެވޭނެ.

 

އެހެންވީމާ، ބޭރު ބަޔަކާއެކީ ކުންފުންޏެއް ހަދައިގެން ކުރާ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައިވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ހޮސްޕިޓަލުގައި މައިގަނޑު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމައި ހިނގަމުންދާ ހޮސްޕިޓަލެއް އެއީ. ވޯޑުން ބައެއް ތަންތަން ތެޅީ، އެމް.އާރް.އައި. މެޝިން ބަހައްޓަން. އަދި އެހެން ކަންތައްތައް ކުރަންވެސް ތަންތަން ތެޅި. އެކަމަކު އާޚިރުގައި ނިމިގެން މިދިޔައީ ކިހިނެއްތޯ، އެމީހުން ދެކޮޅުހަދައި، މިކަން ޙައްލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެންނާ ވާހަކަ ދައްކަން ރާއްޖެއަށް އަންނަންވެސް ދެކޮޅުހަދާ. މިއީ، މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވެއްޖައިން. އެ އެގްރީމަންޓަކީ ނިންމަންޖެހޭ އެގްރީމަންޓެއް. އަޅުގަނޑެއް ގަބޫލެއްނުކުރަން، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއެކީ މިކަހަލަ ކަންތައް ކޮށްގެން، މާ އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް މިހާރު ލިބިފައި އޮތް ކަމަކަށް. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދެނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުން. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ސަރުކާރުން މިކަން ކުރާނީ. މިހާރު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ޙާލަތު. އެ ހިސާބަށް ގޮސްފައި އޮއްވައި، ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެން، މިހާރު ސްކޭނަރު މިތަނަށް އައިސްފި. އެމް.އާރް.އައި. މެޝިން ހޯދަނީ. ދެން މާލޭގައި ހުރި ޑައިގްނޯސްޓިކް ހުރިހާ ފެސިލިޓީޒްތަކެއް މީގައި ހަމަޖެހިގެންދާނެ.

 

އަދި އެއާއެކީ، އަޅުގަނޑު ކުޅުދުއްފުށީގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަދި މިކަމަށް އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން ޖަވާބުވެސް އެބަ ދެއްވަންޖެހޭ. ހޮސްޕިޓަލް ނިމިގެންދާއިރު، އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން، ސަރަޙައްދީ ހުރިހާ ހަސްފަތާލުގައި، ޒުވާން ކުދިންނަކީ އެ ދާއިރާތަކުގައި އެންމެ ގިނައިން އުޅޭ އާބާދީ ކަމުގައި ވެގެންދާތީ، ޒުވާން ކުދިންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެކިކަހަލަ ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާނެތީ، މިތަންތަނުގައި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސްޕޯޓްސް ފިޒިއޮތެރަޕީ ޑިޕާޓްމަންޓެއް އަޅުގަނޑު ޤާއިމުކުރާނަމޭ.

 

ކުޅުދުންފުށީގެ ހޮސްޕިޓަލް ނިމިގެންދާއިރު، ކުޅުދުއްފުށީގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަރިމައިވަންތަވުމުގެ ބޭނުމުގެ ޚިދުމަތާއި އަދި ޑައިގްނޯސްޓިކް ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކުގެ އިތުރަށް، ޚާއްޞަ ބަލިތަކަށް ސްޕެޝަލައިޒް ވެގެންދިޔުމުގެ އިތުރަށް، އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ދެންނެވި ޑައިގްނޯސްޓިކް ފެސިލިޓީ، މި ދެންނެވި ރީހެބިލިޓީ ފެސިލިޓީ، މިތަނުގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުންނާނެ. އަޅުގަނޑު ކުރާ ސުވާލަކީ މިއީ. މީގެކުރިންވެސް ވިދާޅުވެފައި އޮތީ، ޖީ.އެމް.އާރް. އަތުން އަޅުގަނޑުމެން އެއަރޕޯޓް ހޯދިން. އެއަރޕޯޓް ހޯދީމާ މީގެކުރީގައި 2013 ގައި އެބޭފުޅުން ނުކުމެފައި ވިދާޅުވީ ކޮން ވާހަކައެއްތޯ؟ އޭރު ވިދާޅުވީ ތިމަންނާމެންނަށް ވެރިކަމެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ، އެއަރޕޯޓް އަނބުރާ ޖީ.އެމް.އާރަށް ދޭނަމޭ.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިދަ ބަހައްޓާފައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ބޭރު މީހުންނަށް ދޭންވީނޫންތޯ؟ އެއީތޯ، ކުރަން މިއުޅޭ ކަމަކީ. ކީއްވެގެންތޯ މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދެއްވަންވީ؟ މިހާރު އެބޭފުޅުންގެ ވިސްނުން އޮތީ، އަދިވެސް ހަމަ އެހެންތޯ؟ އެ ބީދައިން އެބޭފުޅުން އެބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނުމަށް ޖާގަ އެބަ ދެއްވާ. ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ހުއްޓާލާ ވާހަކަ އެބަ ދައްކަވާ. ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް، އަސާސީ ޚިދުމަތަށް އެކަނި ލިމިޓްކުރާ ވާހަކަ އެބަ ދައްކަވާ. ވަޒީފާތަކެއް މަދުވެގެންދާނެ ވާހަކަ، އެބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ.

 

އަޅުގަނޑު ދައްކަމުން މިގެންދަނީ، ނޫނެކޭ، ވަރަށް ބާރުވެރިކޮށްފައޭ އެހުރީ. ކުންފުނިތަކަށް ވަޒީފާ އެބަ އުފައްދައޭ. ކުންފުނިތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް އެބަ ގިނަވެއޭ. ކުންފުނިތަކުގެ ހަކަތަ އެބަހުއްޓޭ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ކުރަންޖެހޭ ސުވާލަކީ، ހަމަ ޖީ.އެމް.އާރާ ބެހޭގޮތުން އެ ވާހަކަ ވިދާޅުވީމާ، މި ހޮސްޕިޓަލް އަޅުގަނޑު މި ފެންވަރަށް ގެނެސް ނިމުނީމާ، ދެން އެބޭފުޅުންނަށް ވެރިކަމެއް ﷲ މިންވަރު ކުރައްވައިފިއްޔާ، މި ހޮސްޕިޓަލް އަނެއްކާ ނިމްސް މީހުންނަށް ދެއްވާނީތޯ؟ މި ސުވާލު އަޅުގަނޑު އެބޭފުޅުންނާ ކުރަން ބޭނުން. ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުން އެބަޖެހޭ މި ސުވާލު ކުރައްވަން. އެއީ، މިހާރު ބޭރުގެ ކުންފުންޏަށް ނުކުރެވުނު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މިކުރަނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން. މިއީ، ބަޖެޓުގައި އާންމުކޮށް ހިމެނިފައި ހުރި ފައިސާއެއްވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ދިމާވެފައި އޮތް މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ.

 

އަދި މި މީހުންނާ ވަކިވެގެންދާއިރު، މި މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ބަދަލަކީ، އަދި ވަކިއެއްޗެއް. ޖީ.އެމް.އާރް. އަތުން އަނބުރާ އެއަރޕޯޓް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދީމާ ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މީޑިއާގެ ޒަރީޢާއިން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، އަޅުގަނޑުމެން 320 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްފީމޭ. މިތަނުގެ ބަނދަރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ، އާ ބަނދަރެއް ހަދާކަމަށްވަންޏާ، ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަހަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ. އެއީ، ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ހަދާ ބަނދަރުތަކަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ، ދެ ބަނދަރު، ތިން ބަނދަރު، ހަތަރު ބަނދަރުގެ އަދަދު. އެންމެ ބޮޑުކޮށް ހަދާ ބަނދަރުތައް އަށްޑިހަވަރަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާ، ނޫނީ ސާޅީހަކަށް މިލިއަން. ތިންސަތޭކަ ވިހި މިލިއަން ޑޮލަރު އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި ހޭދަކުރަން ނުޖެހި ހުރިނަމަ، މި ދައްކަނީ، އަށްޑިހަ ރަށުގެ ބަނދަރު. އެކަމަކު މުޢިއްޒު މިއަދުވެސް އަޅުގަނޑަށް ހަނދާންކޮށްދެއްވި. ދެން ބާކީ ނެތް އަށްޑިހަ ރަށެއް، ބަނދަރު ހަދަންޖެހޭ. މިހާރުވެސް އެތައް ބައިވަރު ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދި ނިމިގެން ދިޔައީ. ހަތްދިހަ އެތައް ރަށެއްގެ ބަނދަރު އެހުރީ ހަދާފައި. ބަނދަރު ފުންކޮށްދީ ހަދާފައި ހުރި ރަށްރަށާއެކީ، ސަތޭކަ އަށް ރަށް އެއޮތީ ހެދިފައި. ދެން ބާކީއޮތީ ހިސާބުން ދިމާވާ ކަމަށްވަންޏާ އަށްޑިހަ.

 

އެހެންވީމާ، މި ތިންސަތޭކަ ވިހި މިލިއަން ޑޮލަރު އަޅުގަނޑުމެން ހޭދަކުރަން ނުޖެހުނުނަމަ، މި ބަނދަރުތައް ހެދިފައި މިއަދު ހުންނާނީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ސުވާލުތަކެއް އެބޭފުޅުން ޖަވާބު ދެއްވަން އެބަޖެހޭ. ކީއްވެގެންތޯ މި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަން ދަތިފުޅީ؟ އަދި މި ރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، މި ރަށުގައި ބޭނުންވެފައި ހުރި، ދަތިވެފައިހުރި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ އެބަ އަހަންޖެހޭ. ކުރީގެ މެނިފެސްޓޯއެއްގައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ނުދެކެމު. މެނިފެސްޓޯގައި އިޤްތިޞާދީ ވާހަކަތަކެއް ހުރިތަނެއް އަޅުގަނޑުމެން ނުދެކެމު. އެހެންވެގެން ދޮގެއްތޯ، ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެ ވިދާޅުވަނީ، ރައީސް ޔާމީން ފަށާފައިހުރި މަސައްކަތްތައް ތިމަންނާމެން ނިންމާލަދޭނަމޭ. އެހެންވީމާ، އެއީތޯ އެކަން ކުރަންވީގޮތަކީ. ރައީސް ޔާމީން މަސައްކަތް ފަށާފައި ހުރެއްޖެ ކަމަންވަންޏާ، ރައީސް ޔާމީން މިގެންދަނީ އެ މަސައްކަތްތައް ނިންމަމުން.

 

އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު، މިއަދު ރާއްޖޭގެ ދުވެއްޔަށް އައިސްފައި މިއޮތީ، ހަލުވި ދުވެއްޔެއް. ހަލުވިކަމެއް މިއޮތީ އައިސްފައި. ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ޖެހިފައިހުރީ ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތް ރަށުގައި މިކަހަލަ ކިތައް މަސައްކަތްތޯ؟ މީގެކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުގެ ބަޖެޓަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރުހާސް މިލިއަން. އުސްތާޛު ނަޝީދު ވަޒީރަކަށް އުޅުއްވިއިރު، ހަމަ ރަނގަޅަށް ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ، އޭރު ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ފޮނުވާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އޮންނަނީ، ހަތަރުހާސް މިލިއަން، ނޫނީ ހަތަރު ބިލިއަން. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް އެކަނި ހޭދަވި ވާހަކަ މި ދެންނެވީ، މީގެ އަށްބައިކުޅަ އެއްބައި.

 

އެހެންވީމާ، މިއަދު ދައުލަތުން ފައިސާ ހޯދާގޮތާއި، އަދި ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގައިގެންވެސް އެބަ ހޯދޭ. އަދި އަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ދަރަނި ވިއްކައިގެން އިސްވެ ފައިސާ ނަގަނީ، ބޮންޑުގެ އުސޫލުން. މިއީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލަށް ކުރާކަމެއް. އަދިވެސް ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް ތާއީދުކުރޭ. މާލީ އިދާރާތަކުން އަދިވެސް ތާއީދުކުރާތީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އަދިވެސް ބީ. ގައި އެއުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ވަރލްޑް ބޭންކުން ރިޕޯޓެއް ނުކުތަސް، އެހެން ތަނަކުން ރިޕޯޓެއް ނުކުތަސް، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި ސުވާލެއް ނުއުފައްދާ. އެކަމަކު އެމީހުންވެސް އެބަ ދައްކާ، ދަރަނި އުފެދިގެންދާއިރު، އެހެންނަމަވެސް، ދަރަނީގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އެބަބުނޭ، ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން އެބަ އުފައްދައޭ. އެއީ، މި ދެންނެވި ކެޕިޓަލް ފޯމޭޝަން.

 

މިރޭ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ވާހަކަ، އެއީ ދެންމެ މިތަނުގެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އުސްތާޛު ނަޝީދުގެ ވާހަކައިގައި އެ ވިދާޅުވީ. މީގެ ޖަވާބަކީ ކޮބައިބާއޭ. މީގެ ޖަވާބަކަށް ވެގެންދާނީ، މި ދެންނެވި ގޮތަށް ދަރަވަންދޫގައި ދުވާލަކު ވިހި ފްލައިޓަށްވުރެ ފްލައިޓް އިތުރުވެގެންދާކަމަށްވަންޏާ، އެ ސަރަޙައްދަށް އެ އަންނަނީ ކޮންކަހަލަ ތަރައްޤީއެއްތޯ. ދުވަހަކު ގެސްޓްހައުސް ހަދައިގެން އެތަނުގައި ކާމިޔާބު ނުވާނެކަމަށް، ނޫނީ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތަކެއް ހަދައިގެން ކާމިޔާބުނުވާނޭ. އެހާދުރުގައި އޮތީ މާލެއާ. އެކަމަކު އެތަންތަނުގައި މިއަދު އާރޯކަމެއް އެއޮތީ އައިސްފައި. އިޤްތިޞާދަށް، މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް، މީހުންގެ ކުރިއެރުމަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު. ޒުވާނުން ކުދިކުދި އަދަދުގެ ފައިސާ ހިފައިގެން ނުކުމެ މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްކުރެވޭ.

 

ކުޅުދުއްފުށްޓަށް އަންނަ ތަރައްޤީއަކީވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ އިތުރަށް، މި ދެންނެވި ތަރައްޤީއާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދައްކަން. އަޅުގަނޑުގެ މިއަންނަ ފަސް އަހަރުގެ އަމާޒަކީވެސް، މުޅި އަމާޒަކީވެސް ރާއްޖެ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ވަރުގަދަވެގެންދިޔުން. އިޤްތިޞާދީގޮތުން ވަރުގަދަވެގެންދިޔުމަކީ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤައުމީ މުއްސަނދިކަން ބޮލަކަށް ބަހައިލާއިރު، މި ޖެހެނީ ދިހަވަރަކަށްހާސް. ޑޮލަރު ކަމަށްވަންޏާ،އެ އަދަދު ދެ ގުނައަށް ޖެއްސޭތޯ. އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ދެއްކީމާ، ހަމަ އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑާ ދޭތެރޭގައި ފާޑުކިޔާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާނެ، ތިޔަ ދެކެނީ ހުވަފެނޭ.

 

އެކަމަކު ހުވަފެން ފެންނަންޏާ، އަޅުގަނޑަށް ކަށަވަރުވަނީ، އަޅުގަނޑުގެ ދިރުމެއްވާކަން. ހުވަފެން ފެންނަންޏާ، އަޅުގަނޑަށް ކަށަވަރުވަނީ، އަޅުގަނޑަކީ ފުރިހަމަ އިންސާނެއްކަން. ހުވަފެނެއް ނުފެނޭ. ރީތި ހުވަފެނެއް ނުފެނޭ. ކުރިއަށްގެންދާވީ ގޮތެއް ނުފެނޭ. ހުވަފެނެއް ނެތިއްޔާ ކޮބައިތޯ މަރުވެފައި އޮތް މީހަކާ ތަފާތަކީ. އަޅުގަނޑުގެ ހުވަފެން، ތިޔަބޭފުޅުން އަޅުނގަނޑުމެންނާއެކީ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑުގެ ހުވަފެނުގައި ކުލަޖެހިގެންދާތަން މި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުގެ ހުވަފެނުގައި ފެންނަނީ، މިކަހަލަ ކޮންމެ ޖަލްސާއަކުން ފިޔާތޮށިކުލަ ގިނަވެގެންދާތަން.

 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ހުވަފެނުގައި ކުލަޖެހޭ އެބަ. އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިން. އޭރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ އާބާދީއަކީ ހަތަރުހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު. އެއީ ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބޮލަކަށް ޖެހޭވަރު، މި ދެންނެވީ ދިހާހާ ކައިރިކޮށްފައޭ. ނުވަހާސް ހަސަތޭކަ، ނޫނީ ނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ ކޮންމެވެސްވަރެއް.

 

އެހެންވީމާ، ދެން މިހުރިހާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ރޭވުނީމާ، ހިންގުނީމާ، އަދި ޓޫރިޒަމަކީ މައި ޞިނާޢަތް ގޮތަށް ގަބޫލުކޮށްގެން، އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު ވަޒީފާތަކާއެކީ، އިތުރު ރިޒޯޓުތައް އުފައްދާފައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއަރޕޯޓަކީ އަށެއްކަ މިލިއަން މީހުންނަށް އާދެވޭ އެއަރޕޯޓަކަށް ވެގެންދިޔައިމާ، އަޅުގަނޑެއް ނޫން މި ސުވާލުކުރާނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އާބާދީ ބޮލަކަށްޖެހޭވަރު ވިހިހާހަށް ޖެއްސޭނެތޯ. ވިހިހާހަކީ ކުޑަ އަދަދަކަށްވާނެ. އޭގެ މަންފާ ދެކޭނެ މީހުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ﷲ ދުނިޔޭގައި ލެހެއްޓެވި، އެންމެންނަށް އޭގެ މަންފާ ފެނިގެންދާނެ. ހަމަގައިމުވެސް، ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުވެގެންދާނީ، މިތާ އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުމާއެކީ، މިތަނަކީ ދަތުރުފަތުރަށް ފަސޭހަ އަދި ޓޫރިޒަމުގެ ޞިނާޢަތެއްގެ ޙަޤީޤަތް އޮތް ތަނެއްކަން، މިތަނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ނަފާ މިއަންނަނީ، ކެޕިޓަލް ފޯމޭޝަނުގެ ތެރެއިން. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގައި އެއަރޕޯޓް މި އަޅަނީ، ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން. އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައިދޭން.

 

އެހެންވީމާ، އިޤްތިޞާދީ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަބުރާ ބެހެވިދާނެ. އަދި މިވެނި ކަންކަން ނުވެއޭ. އެކަހަލަ ކޮންމެ ވާހަކައެއްވެސް ދެއްކިދާނެ. އަދި އެބޭފުޅުން ހިތްވަރު ދެއްވާފައި، މިއަދުވެސް ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި. ވަގުންނާ ދިމާއަށް ވަގުންނޭ ބުނެވޭނޭ. ކޮރަޕްޝަނާ ދިމާއަށް ކޮރަޕްޝަނޭ ބުނެވޭނެ. ޝައްކެއްވެސްނެތް، ބުނެވޭނެ. އެކަމަކު މައްސަލައަކަށްވަނީ، ވަގުންނާ ދިމާއަށް ވަގުންނޭ ބުނާއިރު، އެބަޖެހޭ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ކަމަށްވަންޏާ ވިސްނާލަން. އެމީހެއްގެ ވައްކަން ސާބިތުކޮށްލައްވާ ފުރަތަމަ. އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ނުވާނެ، އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ނުވާނެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައިހުރި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް، މި ވާހަކަ ދައްކާކަށް. އަޅުގަނޑު ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއެއްގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، އެބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ ވާހަކައަށް ރައްދުދޭނަން. އެބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ، އެމް.ޑީ.ޕީ. ސަރުކާރެއްގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް ވާހަކަ ދައްކާއިރު، ތިމަންނާމެންގެ އެއްވެސް މީހަކު ގެންގޮސް، އެއްވެސް ކަހަލަ ތަޙުޤީޤެއްކޮށް، ކޯޓަކުން އަމުރެއްއައިސް، ނޫނީ ކޯޓުގެ ޙުކުމެއް އައިސްފައެއް ނެތޭ. ނޫން. މީގެ ހުރިހާ ތަފްޞީލެއް އަޅުގަނޑު ނަންނަން ކިޔާފައި އަރުވާނަން.

 

މިރޭވެސް ދަންނަވާލާނަން. މިރޭވެސް ހަމަ މީގެ ޕްރެލިއުޑް ގޮތަށް، ނޫނީ ދީބާޖާއެއް ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން ކުރަނީ، ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން. މީހެއްގެ ފައިސާގެ މައްސަލައެއް އޮތިއްޔާ، މީހަކު ފައިސާގައި ޖެހިފައި ހުރެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ، އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކުރާގޮތް އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާނަން. ޤާނޫނުގައި އެކަންކުރަން މި އޮންނަނީ، އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އެއީ ތަޙުޤީޤެއް، ނޫނީ އެކަމެއްގެ ތުހުމަތެއް އުޅޭކަމަށްވަންޏާ، ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި އެކަން އެ މީހަކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމަށްވަންޏާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަންޑާރަ ނައިބު، މަދަނީ މައްސަލައަކަށްވާތީ، ފުރަތަމަ ލިޔުމުން ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާނެ. މިހާ ފައިސާ މަނިކުފާނު ދައްކަވަން އެބައޮތޭ. އެހެންވީމާ، މިއާ ދޭތެރޭގައި ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯ، މި ފައިސާ ދައްކަވާނަންތޯ. ނުދައްކަވައިފި ކަމަށްވަންޏާ، އެ ސިޓީގައި ހަނދާންކޮށްދޭނެ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މި ފައިސާ ހޯދަން ދާންޖެހޭނީ ޝަރީޢަތަށޭ. އަޅުގަނޑުމެން ފައިސާ ހޯދަންދަނީ ޝަރީޢަތަށް. އަޅުގަނޑުމެން މީހުންގެ ގެދޮރު ވަކިކުރަން ދަނީކީ، މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގައި ބިންމަތީގައި ކާޕެޓް އަޅައިގެން، ސިޓީ ކައުންސިލް ޖަލްސާތަކަކުން ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރާގޮތަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލައެއް އޮތް ކަމަށްވަންޏާ، އަޅުގަނޑުމެން އިތުބާރުކުރަން، ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް. ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ޙައްލުވެގެން ދާންވާނީ.

 

އެހެންވީމާ، މިހެން ހަމަ މިސާލެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން. އޭރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ހުންނެވީ ޑޮކްޓަރ ޝަހީދު. ޑޮކްޓަރ ޝަހީދު ކުރެން އެބޭފުޅުން އައްސަވަންވީ ނޫންތޯ، އެމަނިކުފާނަށް ސިޓީއެއް ދިޔަތޯ؟ އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ވުޒާރާގައި އެމަނިކުފާނު ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް. ނޫނީވިއްޔާ އެއުޅޭ ޝޯރޓްފޯލެއް، ބަޖެޓް ރިޕޯޓުގައި އެއޮތް ފައިސާ އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވިތޯ؟ މީގައި ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީ ފޮނުވީމު. އޭނާވަނީ ފައިސާ ދައްކަވާފައި. އަޅުގަނޑުމެން އެހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް ސިޓީ ފޮނުވިން. އޭގެތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ފައިސާ ދައްކަވާފައި. އަނެއްބައި ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް އެހުރީ މަދަނީ ކޯޓުގައި.

 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ ދައްކަނީ، އޭގައި ތަފާސް ހިސާބާއި، އޭގައި ޙަޤީޤަތް ހިމެނޭގޮތަށް. އެހެންވީމާ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ދައްކާކަމަށްވަންޏާ، މިވާހަކަ އެންމެން ހިންގަވާ ދައްކާލަމާ. އަދި އެބޭފުޅުންނަށް މިހާރު ފައިސާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތްވެސް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވާންވީ ނޫންތޯ؟ އެބޭފުޅުންނަށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ.ގެ ފައިސާ، އަދީބު ނެންގެވި ފައިސާ، އެފައިސާއިން އެބޭފުޅުންނަށް އެއްޗެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ، ނޫނީ ލިބިވަޑައިގެންފައި ހުރި ކަމަށްވަންޏާ، އެވާހަކަވެސް ވިދާޅުވާންވީ ނޫންތޯ. އަދި އެފައިސާ ފޮރުވާފައި ހުރި ތަނެއް އެބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވަންޏާ، ކީއްވެގެންތޯ އޭ.ސީ.ސީ.އަށް ވަޑައިގެން އެވާހަކަ ވިދާޅުނުވަނީ. އެއީކީ ސިއްރު ވާހަކައަކަށް ވެގެނެއްނުވާނެ ދޮގެއްތޯ؟ އޭގެ ނަފައެއް އެބޭފުޅުންނަށް ލިބިފައި އޮތިއްޔާ، އެވާހަކައެއް ދައްކަވަންވީ ނޫންތޯ؟ އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް އަޅުގަނޑު ތަފްސީލު ކުރާނަން، ދެން އަންނަ ޖަލްސާއެއްގައި. ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ނަންވެސް ދަންނަވާލާނަން. މިރޭވެސް ނަންފުޅެއް ނުދަންނަވަން ހުރެފައި، އެހެންނަމަވެސް މިއީ ހިނގާފައިހުރި ކަމެއްގެ ގޮތުގެ ވާހަކަ ދަންނަވަންވެގެން އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ.

 

އަޅުގަނޑު އަދިވެސް ވާހަކަ ދައްކާލާނަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ، ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިއުޅެނީ އެންމެ ފޮޅުވަތެއް. ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާތާ ލައްކަ ޒަމާންވެއްޖެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ، ނޫނީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުން ފެށިގެން، އެއްވެސް ބޮޑު ބާރަކަށް ތަބާނުވާ، ނިއުޓްރަލްކޮށް އޮންނަ ނޮން-އެލައިންޑް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި މި އޮންނަނީ. އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ ޙަޤީޤަތްތައް މިއަދު ބަދަލުވެއްޖެ. ދުނިޔޭގެ ޙަޤީޤަތުގައި އޭރު އޮންނަ ބޮޑު ދެ ސެޓެލައިޓް ގޮތަށް ބެލެވޭ ދެ ޤައުމަކީ، އޭރު އަޅުގަނޑުމެން މިނާ މިންގަނޑުން މިނާނެ ތަންތަނެއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ ވަރަށްގިނަ ސިޔާސަތުތައް މިހާރު ބައްޓަންވަނީ، ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު މިހާރު ބައްޓަންވެގެން މިދަނީ ދެ ޤައުމުގެ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ ގުޅުމަށް. އިޤްތިޞާދީ ގުޅުންތަކުގެ މައްޗަށް.

 

އެހެންވީމާ، މިއަދަކު މި ގުޅުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާނުކޮށެއް ސިޔާސަތުގެ ވާހަކައެއް ނުދައްކާނެ. ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ވާހަކައެއް ނުދައްކާނެ. އެކަމަކު ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު، ދިވެހިވަންތަ ސިފަތަކަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްތިޤްލާލާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ހިމާޔަތް ކުރުމާއި، އަދި އަޅުގަނޑުމެންނާއި އަވަށްޓެރިންނަށް ދަތިނުވާގޮތަށް އިންޑިޔާ ކަނޑަކީ، ބޭރުގެ ބޮޑެތި އިސްތިޢުމާރުތަކުގެ ނުފޫޒުން ސަލާމަތުން އޮތް ތަނެއްގެ ގޮތުގައި، އަޅުގަނޑުމެން ކަށަވަރުކޮށްދީފީމު. އެކަން އިތުރަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާ ޖުމުލައެއް، އެބޭފުޅުންގެ މެނިފެސްޓޯގައި ލިޔުއްވާކަށް ނުޖެހޭނެ. އެބޭފުޅުންގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ފެށޭ ހިސާބާއި ނިމޭ ހިސާބަކީ، އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ މިދެންނެވިގޮތަށް އެހެން ބައެއްގެ ނުފޫޒު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދައްކަވާކަމަށްވަންޏާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ އަނެއްކާވެސް ދަންނަވާނީ، ތިއީ އަޅުގަނޑުމެން ތަންފީޛު ކުރަމުން އަންނަ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ތަންފީޛުކޮށްފައި އޮތް ކަމެކޭ. އެވާހަކައަކީ މަންހަޖެއްގެ ގޮތުގައި، އާ ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައި އެބޭފުޅުން ލިޔުއްވާކަށް ޖާގައެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އަވަށްޓެރިންނަށް އިޙުތިރާމުކުރާ، އަދި އަޅުގަނޑުމެންނާ ސިޔާދަތީ ގުޅުން އޮންނަ، ނޫނީ ޚާރިޖީ ގުޅުން އޮންނަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލަށް އިޙުތިރާމުކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއެކީ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމެއް ބާއްވަން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަޙްމަތްތެރި ޤައުމުތަކަށްވާން. އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ބަޔަކާ ދޭތެރޭ ޙަސަދަވެރިކަމެއް ނޯވޭ.

 

އެހެންނަމަވެސް، އެއާއެކީ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މިއަދުވެސް އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން އެބަ ޖަވާބު ދެއްވަންޖެހޭ، ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި ޖަވާބު ދެއްވަންޖެހޭ ސުވާލެއް އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމަށް ކީއްވެގެންތޯ، ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ޝައުޤުވެރި ކުރުވައިގެން، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ޖާގަ ދެއްވަނީ؟ އެބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުން އެކަން ނިންމަވާފައި، އެކަން ހަވާލުކުރައްވައިފިއްޔާ، ދެންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދާޚިލީ ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް، ނޫނީ ދާޚިލީ ކަންކަމަށް ބޭރު މީހުން ގެންނަވާނަންތޯ، އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު އެބަ ދެއްވަން އެބަޖެހޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ، އެބޭފުޅުންގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ފެބުރުވަރީ އެކެއްގެ ޙުކުމާ ގުޅިގެން، ތަކުރާރުކޮށް ގޮވާލަމުން އެދިޔައީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިލިޓަރީ އިންޓަރވެންޝަނެއް ހަދަން އެބަޖެހެއޭ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަޞްކަރިއްޔާއެއް އެބަ އަންނަންޖެހެއޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަވަށްޓެރި ޤައުމެއްގެ ނަން ވިދާޅުވެފައި، މި ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނާ ދަޢުވަތު އެބަދެމޭ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. އަދި މި ބޭފުޅުންނާއެކީ، އެއް ބޭންޑްވޭގަން އެއްގައި، ނޫނީ އެއް ޖަމާޢަތެއްގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކަށް މިކަމެއް ކްރިޓިލައިޒް ކޮށްލައްވާކަށް، ނޫނީ މިކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވާކަށް ކެރިވަޑައެއްނުގަތޭ. މި ބޭފުޅުންނާއެކީ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި، ކުރީގައި ރައީސްކަން ކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން އެބަ ތިއްބެވި. ރާއްޖެ ނުދެކޭފަދަ މުއްސަނދި ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. އަދި ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުން އޮންނަންވާނެކަމާއި، ޤައުމުގެ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ރަނގަޅުކުރަންވާނެކަމާއި، ޤައުމުގެ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރަންވާނެކަމާއި، އަދި އޭގެތެރޭގައި ތިއްބެވި، ވެރިކަން ލިބުނަސް، އަބަދުވެސް ރައީސް ނަޝީދު އިންނަންވާނީ ގޮޅީގައި ކަމުގައި ވިދާޅުވި ބޭފުޅުންވެސް. މިއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ކެރިވަޑައެއްނުގެންނެވިއޭ، މިކަން ކުށްވެރި ކުރާކަށް. މިބޭފުޅުންނަށް މިކަން އަލިވިލީ ކޮންއިރަކުތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން ބުނިން، އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާކަމެއް ނޫނޭ މިއީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރާކަށް ނުޖެހޭ ބޭރުން ބަޔަކު އަންނާކަށެއް. އަޅުގަނޑުމެން މިވާހަކަ ދައްކައި، ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ވާހަކައަކަށް މިކަންވެގެން، މޫސުން ގެއްލުނުފަހުން، މީގެތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ، ތިމަންނާމެން ލައްކަ ވާހަކަ ދެއްކީމޭ. ލައްކަގިނަ ކަންތައްތަކަށް އެއްބަސްވީމޭ. އެކަމަކު މިހާރު އެ ދައްކާ ވާހަކައަކީ، ތިމަންނާމެން އެއަށް ތާއީދުކުރި ވާހަކައެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އެއިންވެސް އެބަ އެނގޭ، އެ ޙުކުމެއް އައީ ކީއްވެގެންކަންވެސް. އެ ޙުކުމަކާ ގުޅިގެން ދެން މިލިޓަރީ އިންޓަރވެންޝަނެއްގެ ވާހަކަ މި ދެކެވުނުއިރު، އެ ސައްލާގައި މިބޭފުޅުން ބައިވެރިވިކަން އެނގޭ. ތާއީދު ނުކުރާ ވާހަކަ ވިދާޅުވީ.

 

އެހެންވީމާ، މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލީޑަރުން ކަންތައްތައް ކުރައްވާފައިހުރި ގޮތް. މިއަދު ކީއްވެގެންތޯ ވިދާޅުނުވާންވީ، ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެއް އޮންނަކަމަށްވަންޏާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމަށް ބޭރުމީހުން އަތްބާނައި، މި ޚާރިޖީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާޚިލީ ސިޔާސަތަށް ފޮށުނަކަ ނުދޭނަމޭ، ކީއްވެގެންތޯ ވިދާޅުނުވާންވީ؟ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަޖެހުމަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތްމަތީގައި އޮންނަ ހަމަޖެހުމަށްވާން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ، ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން އުޅެން. އަދި ޤާނޫނީ މައްސަލަތައް ފައިޞަލާކޮށް، ޙައްލުކުރަން ޤާނޫނު އަސާސީއިން އުފައްދާފައިހުރި މުއައްސަސާތައް އެބަހުރި. އެކަންކަން ނިމިގެންދާނީ އެ އުސޫލުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައްތައް ނިންމައިދޭކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ އިސް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުގައި ނުޖެހޭ، ބޭރުގެ މީހުން އައިސް ތިބޭކަށެއް. އަދި އެކަންކަން ނިންމާއިރު، އެއަށް ފާޑުކިޔާކަށްވެސް ނުޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ދައުލަތްތަކުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި، ނޫނީވިއްޔާ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާއިން ނިންމާ ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި، ސަރުކާރުގެ ލެވެލްގައި، ކޮންބައެއްތޯ ފާޑުކިޔާފައި ހުރީ؟ ނުހުންނާނެ ފާޑުކިޔާފައެއް.

 

އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް ވަރަށް ކަރާމާތްތެރި ކަމެއް، އެރަށެއްގެ ދާޚިލީ ކަންކަން އެރަށެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން، އެބަޔަކު އަމިއްލައަށް ނިންމުން. އެކަން ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތިއްޔާ، ނޫނީ އެކަން ކުރުމުގެ ފޯރުންތެރިކަން، ނޫނީވިއްޔާ ކެރުން ނެތިއްޔާ، ކީއްކުރަންތޯ ތިންހާސް ކުދިންނަށް މިހާރުވެސް މި ސަރުކާރުން، މިއަހަރުވެސް މާލޭގައި ކިޔަވާ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގެ ކުދިންނަށް މިހާރުވެސް އެބަ ޕާރޝަލް ފީއާއެކީ ޓިއުޝަން ފީތައް އެބަ ޕޭ ކުރަން. ކީއްކުރަންތޯ މިކުދިންނަށް މަތީ ތަޢުލީމު އުގަންނައިދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މިވަރަށް ހޭދަކުރަންވީ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދިން، ބޭރުގެ ފާސްތައް ނަގައިގެން އަންނައިރު، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފާސް ހޯދާ ކުދިންގެ ތެރޭގައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދިން އެބަ ހިމެނޭ. އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްވަރެއް ނުހުރޭ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ނިންމާކަށް. އެވަރުގެ ޤާބިލު މީހުން ނެތީތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުދޭ ވެށްޓެއް އަޅުގަނޑުމެން ބައްޓަންކުރާނީ. އެކަން އަޅުގަނޑުމެން އެހެރީ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮށްފައި. ދެން އެމައްސަލަތައް ނިންމާ ފައިޞަލާކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީއިން އެހެރީ މުއައްސަސާތަކެއް އުފައްދާފައި. އެ މުއައްސަސާތައް ހެޑްކުރާނެ މީހުން، މުއައްސަސާތަކުގައި ތިބޭނެ މީހުން އުފައްދާނީ އަޅުގަނޑުމެން. އެކަން ކުރާކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ކަމަކުނުދާނެ، އެހެން ސައިޒެއްގެ ގަމީސް، ނޫނީވިއްޔާ ފަޓުލޫނު ލައިގެން އަންނަ މީހުން. އެމީހުން އައިސް އެކަންކުރީމާ އެއީކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތްގޮތެއް ނޫން.

 

އެހެންވީމާ، މިއަދު ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރުވެސް، އެބަޖެހޭ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދެއްވަން. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވަންޖެހޭ ޖަވާބެއް. ބޭރުން ފިޔަވަޅު އެޅީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް، މަސްވެރިންނަށް ދަތިވާނީ. ބޭރުގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުން މި ދެންނެވި ކަހަލަ އިސްތިޢުމާރީ ބާރުތަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާއިރު މިއީ، އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިކަމާއެކީ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެއްތޯ؟ އެކަމަކު އަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ، އަދުގެ ހާލަތަކީ، މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ނޫސްތަކުގައިވެސް މިވާހަކަ ލިޔާކަން. މިއިން ކާކަށްތޯ އުފާވެރިކަން ލިބެނީ؟ މަސްވެރި ރަށަކަށް، މަސްވެރި ޢާއިލާއަކަށް، މަސްވެރި އާބާދީއަކަށް އެނގޭނީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން މި ބޭރުކުރާ މަސްކޮޅު މިހާ އުނދަގުލުން ބޭރުކުރާއިރު، ދެން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ނަތީޖާ، ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރާނީ ކޮންބަޔަކާތޯ؟ އެކަމަކު މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ދައްކާ ވާހަކަ.

 

އެހެންވީމާ، މިކަންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުފަލެއް ނުލިބޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެހުމާއެކީ ކުރިއަށްދާން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ، މިކަހަލަ ބަނދަރުތައް ހަދައި، އެއަރޕޯޓްތައް ހަދައި، މަގުތައް ހަދައި ނިމުނީމާ އެއީ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ ސަތޭކައިންސަތޭކަ، ދިވެހީންގެ އަތްމަތީގައި، ދިވެހީންގެ އަތުގައި އޮންނަ. އެކަންކަން ކުރާކަށް ބޭރުމީހުން އަންނާކަށް ނުޖެހޭ. އަދި ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން މިކަންކަން ކުރާއިރު، ކަންކަން ދިމާވާގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހެރީ ފެންނަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހައިރާނެއްނުވޭ، ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް ބައެއް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރު. ދެންމެ ޠާރިޤު އެ ރަނގަޅު އެ ކޮށްދެއްވީ. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ހަކަތަ ހުރިވާހަކަ ދެއްކީމާ، އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ، ކޮބައިހޭ އޮތް ހަކަތައަކީ؟

 

އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ އެސް.ޓީ.އޯ.އޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ، އެސް.ޓީ.އޯ.އެއް ނޫންކަން ނަރުދަމާތައް ހަދަން ނުކުމެ އެއުޅެނީކީ. ފެނަކައިންކަން ނުކުމެ އެއުޅެނީ. އެކަމަކު އެއީ ކީއްވެގެންތޯ، އެބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުޅަކަށް ނާދޭ. އެހެންތާވާނީ. އެއީ މިކަހަލަ ކަމެއްގައި ދުވަހަކު އުޅުނު ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. އެބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އެނގޭނީ، މަތިމަތިން ފޮތެއްގެ ސުރުޚީ ބަލައިލާފައި، އޭގައި ލިޔެފައި އޮތް އެއްޗަކާ ދޭތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމަން. މުޅި ޗެޕްޓަރު، މުޅި މާއްދާ، ނޫނީ މުޅި ޞަފްޙާ ކިޔައިލީމާ އެބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، އެބޭފުޅުން ނިންމި ނިންމުން ޙަޤީޤަތާ ކައިރިވެސް ނުކުރާކަން.

 

ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން، އަދި އެކުންފުނިން ކުރާ މަސައްކަތަކީ، ނަރުދަމާ ހެދުންކަމަށް ނުވަންޏާ، އެކުންފުނީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްގެން، ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ދޭނެ މަސައްކަތް. އެއީ އެ ކުންފުނީގެ ހަކަތަ ނެތީމައެއްނޫން. އެ ކުންފުނީގެ ހަކަތަ ހުރީމާ. އެހެން މި ދެނީ. އެއީ ސަރުކާރުން، ސަރުކާރާ ދޭތެރޭގައި ކޮންޓްރެކްޓް މިކުރަނީ ފެނަކައާ. އެހެންވީމާ ފެނަކައާ ހަވާލުވެގެން އުޅޭ، ފެނަކައިން ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްގެން އުޅޭ ބަޔަކަށް އެކަން ނުކުރެވިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ، ސަރުކާރުން ޖަވާބުދާރީ ކުރާނީ ފެނަކަ. ފެނަކައަކީ ސަތޭކައިންސަތޭކަ ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް. މީގައި އޮންނަ ދެވަނަ ޙަޤީޤަތަކީ، އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ފަސޭހައެއްނޫން މިކަހަލަ މަސައްކަތް ކުރަން އަންނަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަކަށް، އެމީހުންގެ ފައިސާގައި މިކަންކަން ކުރީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނުދޭނަން ދިވެހި ދައުލަތަކުންނެއް، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސޮވްރިންގ ގެރެންޓީއެއް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ދޭން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ނޫން. ބޭރުގެ ކުންފުނިތައް މިކަހަލަ މަސައްކަތް ކުރީމާ، އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއްނުވޭ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މާލިއްޔާއަކުންނެއް ސޮވްރިންގ ގެރެންޓީ ދޭކަށް. އެކަމަކު، އަޅުގަނޑަށް ފަސޭހަ، ސޮވްރިންގ ގެރެންޓީ ދޭން ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކަށް. އެހެންވީމާ، މިހާރު އެބޭފުޅުންނަށް ވިސްނިވަޑައިގަންނަވާނެކަންނޭނގެ، ކީއްވެގެންކަން ފެނަކައަށް ހަވާލުކޮށްގެން މިކަން މިކުރަނީ. އެސް.ޓީ.އޯ.ގެ ހަކަތަ ނެތީތޯ؟ މިއަދުވެސް މާލިއްޔާގެ ހިސާބު ބަލައިލައިފި ކަމަށްވަންޏާ، މިއަދުވެސް، ސަރުކާރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ، ފެނަކައާއި ސްޓެލްކޯއާ. ދައްކަން ހުރި ބިލްތަކާއި، ސަރުކާރުން އެސް.ޓީ.އޯ.އަށް ދައްކަންހުރި ފައިސާ، މިއަދު ހިސާބު ބަލައިލައިފި ކަމަށްވީނަމަވެސް، ދެހާސް މިލިއަނަށްވުރެ ކުޑައެއްނުވާނެ. ދެހާސް މިލިއަނުގެ ބޮޑު ދަރަންޏެއް     ހިފައިގެން، ބޭންކުން ލާރި ނަގައިގެން، ވިޔަފާރިކޮށް، އެތައް ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަވަންޏާ، އެއަށް ހަކަތަ ނޫން ކޯޗެއްތޯ ކިޔާނީ؟ އެއީ ހަކަތަ ހުރުން. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ނުކުޅެދިގެންދާއިރުވެސް، އެސް.ޓީ.އޯ.އިން މިކަން އެބަކޮށްދޭ. އެސް.ޓީ.އޯ.އިން ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތެޔޮ އެބަ އެތެރެކުރޭ. ރާއްޖޭގެ މި އިންޖީނުގެތަކާއި، ބޯޓުފަހަރުގައި ދުއްވާ ތެލާއި، މިހުރިހާ ކަމެއް މިކުރަނީ، އެސް.ޓީ.އޯ. މިދެންނެވި ބޮޑު އަދަދުގެ ފައިސާ ލިބެން އޮވެވެސް، އެސް.ޓީ.އޯ.އިން މިކަން ކުރާތީ. ކީއްވެގެންތޯ މިކަން ކުރަން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިން ނޫޅެނީ؟

 

މިއަދު އެ ސުވާލު ކޮށްލައްވާ. ކީއްވެގެންތޯ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކާޑެއް ގެނެސްގެން ނުވިއްކެނީ؟ މަނާ ވިޔަފާރިއެއްނޫނޭ. ހުރިހާ ވިޔަފާރިއަކަށް ހުއްދަ އެބައޮތޭ. އެހެންވީމާ، ހަކަތަ ހުރީމާ ދޮގެއްތޯ އެއީ. އެއީ، ހަކަތަ ހުރީމާ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވިގެންދިޔަ، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ. އިން މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި މި ހަދަމުންދާ ބަނދަރުތަކަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ، އަޅުގަނޑު ތަފާސް، މިއަދު ހެނދުނު ހަނދާންހުރި ކަމަށްވަންޏާ، ފަންސާސް ހަތް ބަނދަރު ހެދީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.އިން. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ގެ ހިސާބުތަކަށް މިއަދު ބެލިޔަސް، ސަރުކާރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރުގެ މާލިއްޔާއިން، ނޫނީވިއްޔާ މިކަން ކުރައްވަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކަމަށްވަންޏާ، ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓު މިއަދުވެސް އޮންނާނެ، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.އަށް އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ދޭންވެފައި. ކުންފުނިތަކުގައި ހަކަތަ ހުރީމާ މިކަންކަން މިކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، ކުންފުނީގައި ހަކަތަ ނެތީކީއެއްނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކައަށް ޖަވާބު ދެއްވާ ކަމަށްވަންޏާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމު އެބަވޭ، ސިޔާސީ ވޯޓަކާ ހަމައަށް އަންނައިރު، އަޅުގަނޑުމެން މި ޖަވާބުތައް ދޭން.

 

ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅުގަނޑު މިއަދުވެސް ދަންނަވާލާނަން. ކުޅުދުއްފުށީގެ ޒުވާނުންނަށް އެންމެބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ޒުވާނުންގެ ވަޒީފާގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވައި ނިމުނީ. އެކަމަކު، ހަމައެއާއެކީ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. ދިހަހާހެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އުޅޭ ކަމަށްވަންޏާ، އާބާދީގެ ވަކިވަކި ފަރުދުން ނުވިސްނި ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ރަށެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، މުޖުތަމަޢެއްގެ ނިސްބަތުން ވިސްނާކަމަށްވަންޏާ، އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަށް ވާނީ ކުނީގެ މައްސަލަ. ފަހަރުގައި ވެދާނެ، މިއީ އެކަކުވެސް އެއަށް ޒިންމާ އުފުލަންނުޖެހޭ، އެކަމަކު އެންމެންގެ ފަރާތުންވެސް ކުނި އުފެދޭ. ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ ދިހަހާހެއްހާ މީހުން އުޅޭ އާބާދީއެއް ކަމަށްވަންޏާ، ލައްކަ ގިނަ ކުނި މިހާރުވެސް މިތާނގެ ކުނި ކޮށީގައި ޖަމާވެފައި ހުންނާނެ. އަޅުގަނޑު، އަންދާސީ ހިސާބު ދަންނަވާ ކަމަށްވަންޏާ، ކުޅުދުއްފުށީގައި މިހާރުވެސް އެބަހުރި ހަތަރުސަތޭކަ އާއި ފަސްސަތޭކަ ޓަނާ ދޭތެރޭ ގާތްކުރާ ޢަދަދެއް. މިއީ، ވަރަށް ބޮޑު ޢަދަދެއްގެ ކުނި. މިއީ، ރަނގަޅު ވާހަކައެއްނޫންތޯ. އެކަމަކު، މިތާ ތިއްބެވި އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް މިކަމުގައި ދަތިނުވެހިނގައިދާނެ. އެކަމަކު، މުޅި ރަށަށް ބަލައިފި ކަމަށްވަންޏާ، މުޅި ރަށުގެ ވެށި ތަޣައްޔަރުވެގެންދާ މިންވަރަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ، މިއީ ޙައްލުކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ނިންމާފައި މިހާރު މިއޮތީ، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، މި އަހަރު ތެރޭގައި ފެށޭތޯ ބަލާނަން. ހަމަގައިމުވެސް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، މި އަންނަ އަހަރު، ކުޅުދުއްފުށީ ގޭގެއިން ކުނި، ހަމަ މާލެއިން ނަގާގޮތަށް ވެމްކޯއިން މި މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންނަކަށް، ކުނި ހިފައިގެންގޮސް ވަކި ތަނަކަށް ކުނި އުކާލާކަށް ނުޖެހޭނެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ހަމަ ވެމްކޯއިން މި ޚިދުމަތް ޑޯ-ޓު-ޑޯ، ހަމަ ގެއިން ގެއަށް، މާލޭގައި ޒިޔާރަތްކުރާގޮތަށް މިކަންކުރާނެ.

 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ހައިރާންވޭ، ވެމްކޯ އުވާލާ ވާހަކަ ދެއްކީމާ. ކުރީގައި އޮތްގޮތަށް ކުނި ބާއްވާ ވާހަކަ ދެއްކީމާ، އަޅުގަނޑު ހައިރާންވޭ. މާލެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، މާލޭގެ ސްކޫލުތައް، މަދުން ނަމަވެސް ހުންނާނެ، އެކި މޫސުމުގެ ތެރޭގައި ހުޅަނގު ދެކުނުން ވައި އަންނައިރު ހުންނާނެ، ރަށު ތެރެއަށް ވައި އަންނާތީ، ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި. ކުނީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެގެން. މިއަދު ކޮބައިތޯ މާލޭގެ ކުނިކޮށި؟ މިއަދު މާލޭގެ ކުނިކޮށްޓެއް ނެތެއްނޫންތޯ. މިއަށް ތަރައްޤީ ނުކިޔަންޏާ، މިއަށް ކޯއްޗެއްތޯ ކިޔަންވީ. މިއީ، ކޮންކްރީޓުން ގެންނަ ތަރައްޤީ ކަމަށްވަންޏާ، އަޅުގަނޑު ބޭނުން މި ތަރައްޤީ.

 

އެހެންވީމާ، ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، މިއަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ހަމަ ވެމްކޯއިން މާލޭގެ ފެންވަރުގައި މިކަން ކުރާގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރާނަން. ހަމައެއާއެކީ، ދަންނަވާލާނަން. މިހާރު ތިއޮތް ކުނިގޮނޑު ނެގުމުގެ މަސައްކަތްވެސް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، އަޅުގަނޑު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަށްޓާނަން. މި ހަތަރުސަތޭކަ ޓަނުގެ ކުނި، ނޫނީވިއްޔާ ފަސްސަތޭކަ ޓަނުގެ ކުނި އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، މިތަނުން އުފުލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ރ. އަތޮޅު ވަންދުއަށް އުފުލުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް އަޅުގަނޑުމެން މި ހިންގަނީ. މިއަށްދާ ފައިސާގެ ޢަދަދު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، އަޅުގަނޑު ހަމަޖައްސާނަން. އެހެންވީމާ، ކުޅުދުއްފުށީގައި ވަރަށް ގިނަ މިކަހަލަ ވާހަކަތައް ދެއްކިދާނެ އިނގޭތޯ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ. މި ދައްކަނީ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ވާހަކަ. އިންސާނިއްޔަތާއި ހަމްދަރުދީއާ، މިކަހަލަ ބައެއް ވާހަކަ ދައްކާލަމާ ހިންގަވާ.

 

މި އުތުރުގައިވެސް ވަރަށް ގިނަ ނުކުޅެދޭ ކުދިން ތިބިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. މާލޭގައިވެސް، މާލޭ ސަރަޙައްދުގައިވެސް ނުކުޅެދޭ ކުދިން ވަރަށް ގިނަ. މިއަދު ނުކުޅެދޭ ކުދިންނަކީ، ފައިސާ ލިބުމުގައި، އެކުދިން މުޖުތަމަޢަށް ނުކުމެއުޅުމުގައި، ކުޅެދޭ މީހުންނާ ދާދި އެއް ފެންވަރަށް މިއައީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ކޮން ސަރުކާރެއްގައިތޯ ހިތްވަރު ހުރީ، އެ ކުދިންނާ ދޭތެރޭގައި އަޅާލަން. ކޮން ސަރުކާރަކުންތޯ ދެނެހުރީ އެއީ، ދިވެހިރައްޔިތުންކަން. އެ ކުދިންނަކީ ވޯޓުލާ ބައެކޭ، އެ ކުދިންގެ ޙައްޤުތައްވާކަން، އެ ކުދިންގެ ކަރާމާތެއްވާކަން، ކޮން ސަރުކާރަކުންތޯ ދެނެހުރީ. މިއަދު، ކީއްވެގެންތޯ އެ ބޭފުޅުން އެ ވާހަކަ ނުދައްކަވަނީ. މިއަދު، އޭގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ކުދިންނަކީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގައި ހަމަ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުދިން. މަސައްކަތުގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި.

 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ، މި ޕްރޮގްރާމް މިއަށްވުރެ ވަރުގަދަކުރަން. އަޅުގަނޑު އިޢުލާނު ކުރިން، މީގެކުރީގައި، އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، މިއަންނަ މަހު، ސެޕްޓެންބަރު 23 ގެ ވޯޓަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާގަތި ނަތީޖާ ލިބިގެންދާނެ ވޯޓެއް ކަމަށްވަންޏާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލިން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި [ޤާބިލު]ގެ ނަމުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަން. ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކޮށް ނިންމާފައި އެހެރީ. އެއީ، މައިކްރޯ ކްރެޑިޓް ސްކީމެއް. މި ސްކީމުގެ ދަށުން ކުއްޖާއަށް ވަޒީފާ ލިބެންދެން، ކުއްޖާއަށް ބޭންކުން ލޯނު ހޯދުމާއި، މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރުމުގައި، ސަރުކާރުން އެހީވާނެ. ހަމަ ސަރުކާރުން އެހީވެގެން އެ ކުއްޖާއަށް ލޯނު ނެގުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދޭނީ. މިއީ، ނުކުޅެދޭ ކުދިންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މަގުފަހިކޮށްދޭން ބުނެފައި އޮތް ކަމެއް. އަދި ހަމައެއާއެކީ، އަޅުގަނޑު އިޢުލާނު ކުރިން މީގެ ކުރިންވެސް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ސެޕްޓެންބަރު 23 ން ކަށަވަރުވެގެންދާ ވޯޓަކީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެގެންދާ ވޯޓަކަށްވާ ކަމަށްވަންޏާ، ނުކުޅެދޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ، ފަސްހާސް ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް، ކޮންމެ މަހަކު މި ސަރުކާރުން ދޭނެ.

 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަކީ، އެއްވެ ހަޅޭއްލެވުމާއި، އަރާރުންވުމާއި، މީހުންގެ ގެދޮރުގައި ހުޅުޖެހުމާއި، އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ކުރުމާއި، މިއީތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޙްސާންތެރިކަން ދައްކަންވާ ގޮތަކީ. މި ދޮގެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަޤާފަތެއްގެ ގޮތަށް މިދިޔަ ދިހަވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އައިސްފައި މިއޮތީ. އަދިވެސް، މިއުޅެނީ މިކަމުން އަރައިނުގަނެވިގެން. މިހާރުވެސް މި ފެންނަނީ ތަންތަން ރޯކުރާތަން. އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ، މިކަހަލަ މުޖުތަމަޢުގައި މިއަންނަ ތަރައްޤީއަކީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް، އެ ތަރައްޤީގެ މަންފާ ލިބިގެންދާއިރު، މުޅި ރައްޔިތުންނަކީ، އުފާފާގަތިކަމުގައި އުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ވެގެންދާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެހުން އޮންނަންޖެހޭ. ސިޔާސީ ފިކުރަކީ ވަކި އެއްޗެއް. އެކަމަކު، ސިޔާސީ ފިކުރުގައި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަހައްމަލުކޮށްލަން ކެރެންވާނެ ވާހަކަދައްކަން. އަބުރާ ބެހުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއްނޫން. އަޅުގަނޑު މިހުރީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ކުރިމަތީގައި. އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ އިޤްތިޞާދީ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ، އަޅުގަނޑުގެ ހުވަފެން ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދަމުންގެންދާ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ، ރަށްރަށަށް އައިސް، ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެފައިހުރި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު މި ރަށްރަށަށް މި އަންނަންނީ، ކަޑަޖަހާދޭކަށެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު މި ރަށްރަށަށް މި އަންނަނީ، ނިންމާފައިހުރި މަޝްރޫޢުތައް ފަށްޓައިދިނުމަށް. އަދި، ފެބުރުވަރީ އެކެއްގައި އެއައި ޙުކުމާ ގުޅިގެން ރަށު ބަންދުގައި އަޅުގަނޑު ހުރެއްޖައިން އެތައް ދުވަހަކު. މިހާރު، މިހާ ލަހުން މިކަން ކުރަންޖެހިގެންވެސް މިއުޅެނީ، އޭރު ރާއްޖެ އޮތް ނުރައްކާތެރި ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތް.

 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސް މީހުންގެ ތެރޭގައި ވިސްނުން އޮތީ ކިހިނެއްތޯ. ރާއްޖެއަށް ދިމާވީ ކޮންކަހަލަ ބޮޑު ނުރައްކަލެއްތޯ؟ ރާއްޖޭގެ ކަރާމާތާއި އެންމެ ޤަދަރު ލިބިގެންވާ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ ދޭތެރޭގައި ކޮންކަހަލަ ނުބައި ހީތަކެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން ދިޔައީ. ކޮންކަހަލަ ކަންކަމެއްތޯ މީގެ ތެރޭގައި ވަދެގެން ދިޔައީ. އެކަމަކު، މި ހުރިހާ ކަމެއް ޙައްލުކުރަން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އެހެން އެކަކުވެސް ނުކުރާ ހުވާކޮށްގެން ހުރި މީހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އެއިން ކޮންމެ މީހަކަށް، އެ މީހެއްގެ ދާއިރާއިން ކުރާކަމެއް ކޮށްލާފައި ގެޔަށް ދެވިދާނެ. އެކަމަކު، މިތާ ކަމެއް ދަމެއް ބޮޑުވެއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ނިދަން ގެޔަށް ދާނެ މީހެއްނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޭދަކުރަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައި. މިކަންކުރި މީހުންނާއި، މިކަން ކުރުމުން ނުކުތް ނަތީޖާއާއި، ފައިދާވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އެމް.ޑީ.ޕީ. ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދެއްވާ! އޭގެ ތެރޭގައި ތިބީ މުޅިންވެސް ކުށްވެރިން. ކުށްވެރިންނަށް އިޙްސާންތެރިވެގެން ދޫކުރަންޏާ، އެއަށްވުރެ މާ އާދައިގެ ކުދިކުދި ކުށްތަކުގައި ތިބި މަޢުޞޫމް މީހުން ދޫކުރަންވީނޫންތޯ. މަޢުޞޫމް، މި ދެންނެވީ، ކޮށްފައިހުރި ކުށަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ. މިތަނުގައި މިތިބީ ބޮޑެތި ކުށްވެރިން. އެއީކީ، ސިޔާސީ ކުށްވެރިންނެއް ނޫން. އެކަމަކު، އެއީ ސިޔާސީ މީހުން. އެމީހުންނަށް އައިސްގެން އުޅެނީ ސިޔާސީ ޙުކުމެއްވެސް ނޫން. އަދި، އެމީހުން ބަންދުކުރީކީ ރައީސް ޔާމީނެއް ނޫން. އެމީހުންގެ މައްސަލަތައް އުފުލުނު. ތަޙްޤީޤުތައް ކުރެވުނު. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އަތްމަތީގައި އޮތީ، އެމީހެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ގެންދާނަންތޯ، ނުގެންދާނަންތޯ. ފަނޑިޔާރުންގެ އަތްޕުޅުގައި އޮތީ، އެ މައްސަލަ ނިންމަވާނެގޮތެއް ނިންމެވުން. ކޮންމެ މީހަކަށް، ދައުލަތަށް، އަދި، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށްވެސް އިސްތިއުނާފުގެ ދެމަރުޙަލާ ހިންގުމުގެ ޖާގަ އެބައޮވޭ. ކޮންމެ މީހަކަށް ލޯޔަރަކު އެބަލިބޭ. ކޮންމެ މީހަކަށް މުއްދަތަށް ތާވަލު ކުރާއިރު، އެބަ ބުނެވޭ،  ތިމަންނާއަށް މިހާ ފުރުޞަތު ދޭށޭ، މައްސަލައަށް އިތުރަށް ތައްޔާރުވާން. ދެން މީގައި ރައީސް ޔާމީން ކުރީ ކޮންކަމެއްތޯ. އެކަމަކު، ރައީސް ޔާމީން ކުރިކަމަކީ، ފެބުރުވަރީ އެކަކުން އެ ނުކުތް ޢަމުރު ރާއްޖޭގައި ތަންފީޒު ކޮށްފިނަމަ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގެއްލުން އަޅުގަނޑަށް ވިސްނޭ. އަދި، އެ އަމުރަކީ ޤާނޫނީ ހުރިހާ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު، އެއީކީ ހިންގޭނެ އަމުރެއް ނޫންކަން ދުސްތޫރުން ޤާނޫނުން ބޭރު އަމުރެއްކަން އެނގޭތީ، އެ އަމުރު ތަންފީޒު ނުކުރާނަމޭ ބުނީ. ރައީސަކަށް ޖެހޭނެ މިކަހަލަ ވަރަށް ޓަފް ޗޮއިސްތައް ނަގަން. ވަރަށް ގިނަ، ވަރަށް އުނދަގޫ ކަންތައް ރައީސަކު ކުރަންޖެހޭނެ. ރައީސްކަން ކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމެއްނޫން.

 

އެހެންވީމާ، މިއަދު އިދިކޮޅަށް ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަން އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންވެސް އެބަޖެހޭ، މިކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން. އެ ބޭފުޅުން ތާއީދު ކުރައްވަންތޯ ފެބުރުވަރީ އެކެއްގައި ނުކުތް ޙުކުމަށް. ކީއްވެގެންތޯ އެ ވާހަކަ ނުދައްކަވަނީ؟ އެ ބޭފުޅުން ތާއީދު ކުރައްވަންތޯ އެ ޙުކުމާ ބެހޭގޮތުން އެކިއެކި ޤައުމުތަކުން، އެކިއެކި ކަރަކަރައިން، އިސްތިޢުމާރީ ފަރާތްތަކުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙުކުމާ ބެހޭގޮތުން އެކި ކަންތައް ހިނގައިދިޔަގޮތާ ބެހޭގޮތުން ފާޑުކިޔަން ޖާގަ ދެއްވާނަންތޯ. އެ ބޭފުޅުން އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ އެއަށް ޖަވާބު ދެއްވަން.

 

އަޅުގަނޑު ކުޅުދުއްފުށީގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އެދެނީ އުފާފާގަތި މުޞްތަޤްބަލެއް. އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑުގެ މި ތަރައްޤީގެ ވިސްނުމާއެކީ، އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަން ބޭނުންވާ ޓްރާންސްފޮމޭޝަން، އިޤްތިޞާދީ ބޮޑު ދިރުން، ނޫނީވިއްޔާ ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ދިގު ފުންމުމުގެ ފިޔަވަޅު، އުސްތާޛު ނަޝީދުގެ ބަހުރުވައިން ވެއްޖެކަމަށްވަންޏާ، އެ ފިޔަވަޅު އެޅުން.

 

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވި، މެދު ޢުމުރުގެ މީހަކާ ބައްދަލުވިއޭ. އެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވިކަމަށް، ރަށްރަށުން، ކުރީގައި ތިމަންނާމެންނަށް މަދުންނޭ މި ފެންނަނީ ހައިމާކެއް. އެކަމަކު މިއަދު ހުރިހާ ދިމާއެއްގައި ހައިމާކުތައް އެބައުޅޭ. އަޅުގަނޑު ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައްވެސް އަދި އޮތީ ހަދާށޭ. އެހެންވީމާ، މިތަނަށް ހައިމާކުތައް އަންނަންޖެހޭނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، މިރަށުންވެސް ހައިމާކުތައް ފެންނަންޖެހޭނޫންތޯ. އެކަމަކު، މިރަށުން ހައިމާކު ފެންނާނީ، 23 ގައި ލައްވާ ވޯޓަކީ، އަޅުގަނޑުމެން މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ހައިމާކަށް ދެއްވާ ވޯޓަކަށް ވެގެން.

 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުގައި މާތް ﷲގެ ބަރަކާތް މިންވަރު ކުރައްވާށި!

 

والســّلام عليــكم ورحـمــة اللّـه وبـركاتـه