ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން އިނާމު ދެއްވުމުގައި، ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމަށާއި ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމަށް ނިސްބަތްނުވާ ގޮތަށް އިނާމު ދެއްވުމަށް ދަންނަވައި މި އޮފީހުން ނެރުނު ނަންބަރު 2016/24 (18 ޑިސެންބަރު 2016) ދެންނެވުމަށް ޢަމަލު ކުރައްވަން ފަށްޓަވާ ތާރީޚަކީ، 1 ޖަނަވަރީ 2017 ކަމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި ކަމުގައި ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.