މި ޖުލައި މަހުގެ 28 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައިފި ކަމުގައި ދަންނަވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.
މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމުން، މިނިވަންދުވަހާއި މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބަންދުކުރާ ދުވަހަށްފަހު، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވޭނީ، މި ޖުލައި މަހުގެ 31 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ކަމަށް ދަންނަވަންވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.