ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ކަނޑޫދުއަށް ވަޑައިގެންނެވުން

7 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ވޭތުވެދިޔަ ދިގު މާޒީގައި ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ރާޑަރުން ކައްސާލައި ފަހަތަށް ގޮސްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު