Photo Album

The President arrives in Th.Kandoodhoo Island

07 February 2024

Related Articles

ވޭތުވެދިޔަ ދިގު މާޒީގައި ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ރާޑަރުން ކައްސާލައި ފަހަތަށް ގޮސްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު