ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

6 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި މި ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުތައް ވަރަށް ކަމުދާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
6 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު