Photo Album

The President meets the island council and WDC members of Th. Madifushi

06 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި މި ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުތައް ވަރަށް ކަމުދާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
6 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު